Iz Statuta Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Članak 30.

 

 1. Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta.
 2. Članovi Fakultetskog vijeća su:
  1. zaposlenici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i znanstvena zvanja raspoređeni na odgovarajuća radna mjesta i zvanja,
  2. dvadeset predstavnika djelatnika izabranih u suradnička ili stručna zvanja, i to po pet iz svakog odjela iz članka 12. ovog Statuta, koje biraju djelatnici navedenih zvanja pripadnog odjela,
  3. broj predstavnika studenata u Fakultetskom vijeću čini 15% ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća.
 3. Članovi Fakultetskog vijeća iz točke 2. i 3. stavka 2. ovog članka imaju zamjenike koje biraju njihove izborne jedinice.
 4. Mandat članova Fakultetskog vijeća iz točke 2. stavka 2. ovog članka je tri godine. Mandat članova studentskih predstavnika je jedna godina. Ako članu predstavniku mandat prestane prije isteka roka na koji je izabran, izabrani zamjenik preuzima njegovu dužnost do kraja mandata.

 

Članak 31.


Fakultetsko vijeće:

 1. bira i razrješava dekana,
 2. bira i razrješava prodekane,
 3. donosi strategiju razvoja Fakulteta,
 4. donosi Statut Fakulteta,
 5. usvaja studijske programe,
 6. usvaja izvedbene nastavne planove i programe,
 7. odlučuje o posebnim pitanjima od interesa za studente,
 8. donosi proračun Fakulteta,
 9. usvaja završni račun Fakulteta i godišnje izvješće dekana,
 10. raspravlja i o drugim pitanjima koja su od posebnog interesa Fakulteta,
 11. imenuje stalna povjerenstva,
 12. donosi provedbene propise Fakulteta,
 13. bira članove Senata i Vijeća područja Sveučilišta,
 14. predlaže kandidate Fakulteta za članove Nacionalnog vijeća za znanost, Područnih znanstvenih vijeća i Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu,
 15. predlaže o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta,
 16. odlučuje o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika,
 17. bira nastavnike i suradnike u odgovarajuća znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i radna mjesta,
 18. provodi postupke izbora u znanstvena zvanja,
 19. imenuje mentore asistentima i znanstvenim novacima,
 20. imenuje mentore studentima doktorskog studija,
 21. odlučuje i o drugim pitanjima koja su u vezi s nastavom, znanošću, strukom, studentima i izdavaštvom,
 22. vodi brigu i donosi odluke s ciljem osiguranja kvalitete studija i znanstvenog rada,
 23. odlučuje o žalbama na odluke dekana, prodekana te stalnih i povremenih povjerenstava Fakultetskog vijeća.

 

Stalna povjerenstva Fakultetskoga vijeća

Članak 32.

 

 1. Stalna povjerenstva Fakultetskoga vijeća su:
   1. Povjerenstvo za statut
   2. Povjerenstvo za integrirani preddiplomski i diplomski studij
   3. Povjerenstvo za projekte
   4. Povjerenstvo za odlikovanja
   5. Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
   6. Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata
   7. Povjerenstvo za stegovnu odgovornost zaposlenika
   8. Povjerenstvo za etiku u veterinarstvu
   9. Povjerenstvo za knjižničnu i izdavačku djelatnost
   10. Povjerenstvo za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja
   11. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom
 2. Povjerenstva iz stavka 1. Ovog članka imaju po sedam članova. Članove povjerenstva predlaže dekan, a imenuje Fakultetsko vijeće.
 3. Mandat članova povjerenstva je tri godine i jednak je mandatu izabranog dekana.
 4. Nadležnosti povjerenstava iz stavka 1. ovog članka uređuju se posebnim pravilnikom.
 5. Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka donose poslovnik o svom radu uz suglasnost Povjerenstva za statut.

 

Vijeće doktorskog studija i Vijeće za specijalističke studije

Članak 33.

 

 1. Na Fakultetu se ustrojavaju Vijeće doktorskog studija i Vijeće za specijalističke studije.
 2. Sastav, nadležnosti i način rada vijeća iz stavka 1. ovog članka uređuju se pripadnim pravilnicima

 

Način rada i odlučivanje Fakultetskoga vijeća

Članak 34.

 

 1. Fakultetsko vijeće radi u sjednicama. Sjednice priprema, saziva i predsjedava im dekan, a iznimno, u njegovoj odsutnosti, jedan od prodekana po ovlaštenju dekana.
 2. Fakultetsko vijeće odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.
 3. Fakultetsko vijeće donosi odluke, zaključke i preporuke javnim glasovanjem natpolovičnom većinom nazočnih članova, izuzevši slučajeve u kojima Zakoni, Statut Sveučilišta, Statut fakulteta ili drugi opći akti određuju drugačije.
  Natpolovičnom većinom glasova svih članova Fakultetsko vijeće donosi Statut i njegove izmjene, odnosno dopune, studijske programe i njegove izmjene, odnosno dopune, proračun, završni račun i druge financijske akte i njihove izmjene, odnosno dopune, opće akte kojima se uređuje kadrovska politika i ustroj Fakulteta te način izbora u zvanja kao i njihove izmjene, odnosno dopune.
  Fakultetsko vijeće može donositi odluke, zaključke i preporuke i tajnim glasovanjem ako o tome donese prethodnu odluku, odnosno ako je tajno glasovanje propisano Zakonom i Statutom Sveučilišta.
  Prijedlog odluke o tajnom glasovanju može podnijeti dekan i član Fakultetskog vijeća.
 4. U slučaju podijeljenog broja glasova kod donošenja odluka Fakultetskog vijeća, odlučuje glas dekana.
 5. Dekan je dužan sazvati sjednicu Fakultetskog vijeća na pisani zahtjev najmanje 2/5 članova Fakultetskog vijeća.
 6. Posebnim pravilnikom podrobnije će se urediti način rada i odlučivanja Fakultetskog vijeća.

 

Članak 35.

 

 1. Fakultetsko vijeće može imenovati privremena povjerenstva za pojedine poslove iz svoje nadležnosti.
Print Friendly