Na temelju ishoda učenja svakog pojedinačnog predmeta i općeg ustroja doktorskoga studija određeni su opći i specifični ishodi učenja na Doktorskom studiju iz Veterinarskih znanosti prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (razine 7 i 8). U suglasju s navedenim student će uz uvažavanje svog znanstvenog područja interesa po završetku doktorskog studija steći slijedeće opće i specifične ishode učenja:

Opći ishodi učenja

 

 1. stvaranje i vrjednovanje novih spoznaja koje se odnose na sve aspekte suvremene veterinarske medicine sa stajališta znanosti, obrazovanja te stručnog i kliničkog rada uz poštivanje najviših međunarodnih profesionalnih i etičkih standarda;

 

 1. razvijeno kritičko razmišljanje, vrjednovanje i propitivanje različitih znanstvenih ideja primarno u veterinarskoj medicini, ali i pripadnim interdisciplinarnim područjima,  samostalno razmišljanje u skladu sa svojim interesnim područjem, primjena suvremenih, složenih, inovativnih i visokospecijaliziranih znanja, vještina i postupaka u svrhu stvaranja novih znanstvenih spoznaja i njihovog kritičkog vrjednovanja;

 

 1. pokretanje vlastitih istraživanja, njihovo pravilno dizajniranje u skladu s najvišim etičkim i profesionalnim načelima te Kodeksom dobre prakse, poznavanje vještina planiranja i vođenja projekata (izrada nacrta znanstvenih istraživanja, organizacija provođenja istraživanja, primjena koncepta RRR, pravodobno otkrivanje potencijalnih problema i načina za njihovo rješavanje, određivanje ključnih točaka i očekivanih pokazatelja provedbe, utvrđivanje potrebnih financijskih sredstava, vođenje istraživačkoga tima, pridržavanje etičkih načela);

 

 1. razvijanje socijalnih vještina i samostalnosti, odgovornosti, profesionalnosti i etičnosti u znanstvenoistraživačkom radu. Sposobnost sudjelovanja u, odnosno prilagodljivost timskom radu.

 

Specifični ishodi:

 1. poznavanje načina prikupljanja informacija (pretraživanje literature, kritičko čitanje, raščlamba literature i otkrivanje pristranosti);
 2. poznavanje bio statistike i vještine zaključivanja (poznavanje rada na prikladnim programima, poznavanje statističkih analiza, odabira najprikladnijeg testa i vještina statističkoga rasuđivanja, sposobnost izvođenja zaključaka na temelju kvantitativnih i kvalitativnih podataka);
 3. stečene vještine pisanja i izvještavanja (govorne vještine i vještine slušanja, sposobnost prikazivanja podataka i nalaza nestručnoj publici, komunikacija sa znanstvenom javnošću), preuzeti etičku i društvenu odgovornost za uspješno provođenje znanstvenog istraživanja u sklopu i izvan znanstvenih projekata uz prepoznavanje korisnosti rezultata za širu znanstvenu i društvenu zajednicu;
 4. znati predstaviti planove i rezultate znanstvenih istraživanja nastalih u sklopu izrade doktorskog rada;
 5. vrjednovanje i kritičko recenziranje znanstvenih radova i projekata drugih autora na domaćoj i međunarodnoj razini uz poštivanje i etičnost prema autorima;
 6. sposobnost aktivnog sudjelovanja u doktorskom studiju uz izobrazbu novih doktoranda, razvijanje postojeće mreže znanstvenika na domaćoj i međunarodnoj razini okupljenih oko srodnih znanstvenih područja; kritičko vrjednovanje i propitivanje dosadašnjih znanstvenih i stručnih spoznaja u veterinarskoj medicini, njihovo nadograđivanje i usklađivanje;
 7. osposobljenost za suradnju s gospodarskim sektorom, kreiranje izuma i stvaranje inovativnih vrijednosti s potencijalom za komercijalizaciju.

 

Print Friendly