Broj telefona: 2390-100

Broj telefaksa: 2441-390

Poštanska adresa: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb

Adresa elektroničke pošte: info@vef.hr