Klasa: 100-04/17-01/10, ur. broj: 251-61-44/276-17-01
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB
Raspisuje

N A T J E Č A J

Za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

  1. docent, u znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana veterinarske kliničke znanosti na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, s radnim mjestom u Klinici za porodništvo i reprodukciju – 1 izvršitelj
  2. docent, u znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, s radnim mjestom u Zavodu za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom – 1 izvršitelj

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stručnoj spremi i znanstvenom stupnju
  • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti po osnovi Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
  • dokaz o ispunjavanju dodatnih i posebnih uvjeta na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

Print Friendly