Klasa: 100-04/17-01/25, ur. broj: 251-61-44/276-17-03

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET, Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

Za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

 

redoviti profesor, (1 izvršitelj) u znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane s radnim mjestom redoviti profesor u Zavodu za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stručnoj spremi i znanstvenom stupnju
  • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti po osnovi Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
  • dokaz o ispunjavanju dodatnih i posebnih uvjeta na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

 

                                                         SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

Print Friendly