Klasa: 100-04/17-02/08, ur. broj: 251-61-44/276-17-01

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET, Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

 

I. Za ponovni izbor u znanstveno-nastavno zvanje

 • redoviti profesor, trajno zvanje, (1 izvršitelj) u znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane s radnim mjestom redoviti profesor u Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom.
 • redoviti profesor, trajno zvanje, (1 izvršitelj) u znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti s radnim mjestom redoviti profesor u Zavodu za patološku fiziologiju.
 • redoviti profesor, trajno zvanje, (1 izvršitelj) u znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana veterinarske kliničke znanosti s radnim mjestom u Klinici za unutarnje bolesti.

II. Za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

 • redoviti profesor, (1 izvršitelj) u znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane s radnim mjestom redoviti profesor u Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom.
 • redoviti profesor, (1 izvršitelj) u znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana veterinarske kliničke znanosti s radnim mjestom redoviti profesor u Klinici za porodništvo i reprodukciju.

III. Za izbor u znanstveno-nastavno zvanje, naslovno zvanje, bez zasnivanja radnog odnosa

 • izvanredni profesor, (1 izvršitelj) u znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane u okviru doktorskog studija iz Veterinarskih znanosti na kolegiju Molekularna virologija

 

Uz prijavu na natječaj kandidati pod točkom I. trebaju priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stručnoj spremi i znanstvenom stupnju
 • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti po osnovi Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane

 

Uz prijavu na natječaj kandidati pod točkom II. i III.  trebaju priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stručnoj spremi i znanstvenom stupnju
 • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti po osnovi Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
 • dokaz o ispunjavanju dodatnih i posebnih uvjeta na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.
Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

 

 

Print Friendly