Klasa: 100-04/17-02/11, ur. broj: 251-61-44/276-17-01
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET, Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

 

I. Za ponovni izbor u znanstveno-nastavno zvanje

redoviti profesor, trajno zvanje, (1 izvršitelj) u znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane s radnim mjestom redoviti profesor u Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom

II. Za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

redoviti profesor, (1 izvršitelj) u znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti s radnim mjestom redoviti profesor u Zavodu za biologiju

III. Za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

izvanredni profesor, (1 izvršitelj) u znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane s radnim mjestom izvanredni profesor u Zavodu za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane

Uz prijavu na natječaj kandidati pod točkom I. trebaju priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stručnoj spremi i znanstvenom stupnju
 • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti po osnovi Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane

Uz prijavu na natječaj kandidati pod točkom II. i III.  trebaju priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stručnoj spremi i znanstvenom stupnju
 • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti po osnovi Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
 • dokaz o ispunjavanju dodatnih i posebnih uvjeta na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

Print Friendly