Klasa: 100-04/17-02/09, ur. br.: 251-61-44-17-01

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET, Heinzelova 55, 10000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radno mjesto

stručni suradnik – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, 3 mjeseca, s punim radnim vremenom zbog povećanog opsega rada, na Zavodu za kemiju i biokemiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uvjeti:

  • završen diplomski studij kemijske tehnologije
  • završen poslijediplomski doktorski studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija
  • najmanje šest godina radnog iskustva
  • iskustvo u sintetskoj organskoj kemiji i rad s analitičkim metodama cirkularni dikroizam i izotermalna titracijska kalorimetrija
  • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • znanje hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

Print Friendly