prof. dr. sc. Ksenija Vlahović

Prodekanica za integrirani studij i studente


prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

Prodekan za financijsko poslovanje i investicije


izv. prof. dr. sc. Ljubo Barbić

Prodekan za kadrovske resurse, organizaciju i upravljanje


doc. dr. sc. Dean Konjević

Prodekan za znanost, poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje


izv. prof. dr. sc. Juraj Grizelj

Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju i studij na engleskom jeziku


doc. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić

Pomoćnica dekana za kontrolu kvalitete


 

 


IZ STATUTA VETERINARSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


Članak 37.

 

 1. Dekanu u radu pomažu do četiri prodekana u skladu s odredbama Statuta.
 2. Za prodekana može biti izabran nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju.
 3. Prodekane bira Fakultetsko vijeće javnim glasovanjem na prijedlog dekana, većinom glasova nazočnih članova. U odluci o izboru pobliže se određuje područje djelovanja.
 4. Mandat prodekana traje koliko i mandat dekana, na čiji je prijedlog prodekan izabran, i može se ponoviti.
 5. Prodekan može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata ako:
  1. sam zatraži razrješenje,
  2. ne ispunjava dužnosti prodekana ili ne postupa prema nalozima dekana,
  3. postupa protivno odredbama propisa i općih akata,
  4. svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša, kao i ugled Fakulteta,
  5. izgubi sposobnost obnašanja dužnosti.
 6. Prodekane razrješuje dužnosti Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana. U slučaju razrješenja prodekana, Fakultetsko vijeće na istoj sjednici bira drugog prodekana na prijedlog dekana.
 7. Nadležnosti, obveze i prava prodekana uređuju se posebnim pravilnikom.
Print Friendly