Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Veterinarski fakultet uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013. i 85/2015). Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od pravna na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Veterinarskom fakultetu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac broj I. Zahtjev za pristup informacijama; Obrazac broj II., Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije; Obrazac broj III., Zahtjev za ponovnu uporabu informacija  koje može poslati:

  • na adresu Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb;
  • na broj fax-a: 01/2441-390;
  • elektroničkom poštom na: sluzbenik.informiranje@vef.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 85/2015)

Obrazac I. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac II. ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
Obrazac III. ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Službenik za informiranje: Mirjana Mikulčić Blaznik, mag. iur.

e-mail: sluzbenik.informiranje@vef.hr
tel: 01/2390-111
fax: 01/2441-390