Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela

Korijeni Zavoda naziru se već pri osnivanju prvog visokog učilišta, Veterinarske visoke škole u Zagrebu 1919. godine. Već u prvi plan studija unesen je i obvezni predmet Biologija i patologija pčela i svilaca.

Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu, 14. prosinca 1936. godine osnovan je Institut za biologiju i patologiju pčela, svilaca, riba, rakova, školjki i drugih mekušaca. Time je stvorena prva znanstvena jedinica za bolesti navedenih životinja na području jugoistočne Europe. Uskoro je odlukama Fakulteta naziv Instituta promijenjen u Zavod, da bi se šezdesetih godina ustalio njegov današnji naziv. Osnivač Zavoda bio je tadašnji doc. dr. sc. Ivo Tomašec, kasnije redoviti profesor i akademik.

 

Djelatnici Zavoda trenutačno sudjeluju u izvođenju nastave iz dva obvezna, jednog obveznog izbornog i četiri izborna predmeta Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine, više specijalističkih te doktorskog studija Veterinarske znanosti.

Osim nastave stručnjaci Zavoda obavljaju laboratorijsku dijagnostiku bolesti korisnih kukaca i akvatičnih organizama, uspješno surađuju s uzgajivačima riba i pčela, održavaju specijalističke tečajeve za doktore veterinarske medicine te stručne tečajeve za ribare i pčelare.

Također izrađuju znanstveno-stručne studije, projekte i stručna mišljenja te provode istraživanja. Znanstvena istraživanja i projekti omogućili su da je u laboratoriju Zavoda prvi put u svijetu izdvojen Rhabdovirus carpio, uzročnik proljetne viremije šarana i uspostavljena EPC linijska kultura stanica.

U Zavodu su zaposlena tri nastavnika, jedna stručna suradnica, jedna tehnička suradnica – laborantica i jedna administratorica – tehnička suradnica.

27. tra
MICROPLASTICS IN AQUATIC ENVIRONMENT

MICROPLASTICS IN AQUATIC ENVIRONMENT

  Dana 30. travnja 2021. godine u 15:00 sati, dr. sc. Serena Savoca s University of Messina, Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences, održat će online predavanje pod naslovom “Microplastics in Aquatic Environment”.

izv. prof. dr. sc. Krešimir Matanović

Predstojnik, izvanredni profesor
Krešimir Matanović

prof. dr. sc. Emil Gjurčević

redoviti profesor
Emil Gjurčević

prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger

Redovita profesorica
Ivana Tlak Gajger

dr. sc. Valerija Benko

Stručna suradnica
Valerija Benko

vet. teh. Gordana Husinec

laborant
Gordana Husinec

Draženka Kos

Ured
Draženka Kos

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Biologija i patologija korisnih kukaca
Biologija i patologija akvatičnih organizama
Odabrana poglavlja iz akvakulture
Ribarstvo
Pčelinje bolesti u suvremenoj proizvodnji

Doktorski studij

Biologija pčela (Sistematika, anatomija i fiziologija, etologija i aktivnost pčela)
Uzgoj pčela, pčelinji proizvodi i apiterapija
Nametničke i nezarazne bolesti pčela, štetnici i otrovanja
Zarazne bolesti pčela
Nametničke i nezarazne bolesti riba, štetnici i otrovanja
Zarazne bolesti riba
Osnove epizootiologije, profilakse i terapije bolesti riba
Anatomija, histologija, fiziologija i embriologija riba
Hidrokemija i hidrobiologija u akvakulturi

BeeKeeping products valorization and biomonitoring for the SAFEty of BEEs and HONEY (BeSafeBeeHoney)

Izvori financiranja: EU COST projekt OC-2022-1-25712
Trajanje: 2023. – 2027.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Provedbom projekta BeeKeeping products valorization and biomonitoring for the SAFEty of BEEs and HONEY (BeSafeBeeHoney) okupit će se stručnjake iz različitih područja koji će zajednički muldidisciplinarnim pristupom raditi na ciljevima promicanja sektora pčelarstva, održive poljoprivrede, proizvodnje kvalitetnih i sigurnih pčelinjih proizvoda, te razumnog korištenja prirodnih ekosustava.

Kontakt: prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger; itlak@vef.unizg.hr
Web stranica: https://www.cost.eu/

Best Practices and Innovations for a sustainable Beekeeping (B-THENET)

Izvori financiranja: European Union HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-28
Trajanje: 2022. – 2026.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Sadržajno se provedbom projekta želi prepoznati najbolje prakse u pčelarstvu te promoviranjem inovativnosti pomoći modernizirati pčelarski sektor. Prikupljene prakse će se tijekom popunjavanja baza podataka podvrgavati transparentnom odabiru i validacijskim postupcima preko javno dostupnih on-line platformi za njihovu razmjenu kao i preko nacionalnih pčelarskih centara.

Kontakt: prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger; itlak@vef.unizg.hr
Web stranica: https://www.bthenet.eu/

Unapređenje suradnje između ribara i znanstvenika u svrhu uvođenja naprednih tehnologija označavanja ribolovnih alata, zaštite zdravlja riba i očuvanja okoliša

Izvori financiranja: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i Republika Hrvatska (voditelj: Damir Valić, dr. sc., Institut Ruđer Bošković)
Trajanje: 2020. – 2022.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Projekt Unapređenje suradnje između ribara i znanstvenika u svrhu uvođenja naprednih tehnologija označavanja ribolovnih alata, zaštite zdravlja riba i očuvanja okoliša prijavljen je u okviru natječaja Ministarstva poljoprivrede za dodjelu potpore u okviru mjere I.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“ s ciljem poticanja prijenosa znanja između znanstvenika i ribara.

Kontakt: doc. dr. sc. Krešimir Matanović; kmatanov@vef.hr
Web stranica: https://seasky.com.hr/hr/home/

Biomolekule koje vežu metale i zdravstveni poremećaji kod slatkovodnih organizama izloženih industrijskom otpadu (METABIOM)

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (voditelj: Zrinka Dragun, dr. sc., Institut Ruđer Bošković)
Trajanje: 2020. – 2023.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Cilj je ovoga projekta proširiti znanje o posljedicama zagađenja metalima u slatkovodnim ekosustavima primjenom dvaju slatkovodnih bioindikatora, štuke (Esox lucius), kao predstavnika ribljih vrsta, te školjkaša iz porodice Unionidae, iz ekološki značajne hrvatske rijeke Mrežnice, koja je u donjem dijelu svoga toka izložena otpadu nekoliko industrijskih postrojenja.

Informacije o onečišćenju riječne vode i sedimenta metalima povezat ćemo s informacijama o bioakumulaciji metala i promjenama koncentracija i aktivnosti nekoliko biomarkera (biomarkera općeg stresa, izloženosti metalima, antioksidativnog kapaciteta i oksidativnih oštećenja) u ribljim jetrima i probavnim žlijezdama školjkaša, kao njihovim glavnim metaboličkim i detoksikacijskim organima, te s informacijama o zdravstvenom stanju riba. Cilj je projekta i rasvjetljavanje sudbine metala u tkivima i stanicama riba i školjkaša, primjenom metalomičkog pristupa.

Pomoću triju HPLC tehnika (razdvajanja po veličini, anionske i kationske izmjene) u kombinaciji s HR ICP-MS-om, odredit ćemo raspodjele metala među citosolskim biomolekulama različitih veličina i naboja u jetrima štuke i probavnim žlijezdama školjkaša. Odabrane biomolekule koje vežu metale, koje bi mogle biti korištene kao biomarkeri izloženosti metalima ili biomarkeri učinaka metala, nadalje ćemo okarakterizirati i identificirati pomoću dviju metoda spektrometrije masa (MALDI-TOF-MS i LC-MS/MS).

Dobivene informacije vodit će prema boljem razumijevanju funkcija metala, njihove detoksikacije i mehanizama njihove toksičnosti. Značajan aspekt ovoga projekta bit će i procjena ekološkog statusa rijeke Mrežnice te prepoznavanje najugroženijih lokacija i najvažnijih zagađivala, što će pomoći nadležnim tijelima da osiguraju najučinkovitiju zaštitu kakvoće riječne vode, kao i očuvanje akvatičkog života ove rijeke.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Emil Gjurčević; emil.gjurcevic@vef.hr
Web stranica: https://www.irb.hr/Zavodi/Zavod-za-istrazivanje-mora-i-okolisa/Laboratorij-za-bioloske-ucinke-metala/Projekti2/Biomolekule-koje-vezu-metale-i-zdravstveni-poremecaji-kod-slatkovodnih-organizama-izlozenih-industrijskom-otpadu-METABIOM

Istraživanje deformacija koštanog sustava u različitih vrsta riba

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Trajanje: završen
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: izv. prof. dr. sc. Emil Gjurčević; emil.gjurcevic@vef.hr

Vets and Bees

Izvori financiranja: FVE EVERI
Trajanje: 2018. - 2023.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Goal: Health of honey bee colonies is crucial in successful beekeeping and pollination. Veterinarians have a vital role in the health of honey bee colonies and their notifiable disease control and eradication. Also, honey bee colonies are reared mainly because of apian products production intended mainly for human consumption. This veterinary position is reflected in all regulated areas worldwide. It is an area of veterinary medicine to which under graduate students get little exposure during their regular studies of veterinary medicine, except for veterinary students in countries with a certain degree of biology and pathology of bees. This area is often not immediately attractive to young graduates and the continuing entry of graduate students into the beekeeping and apiculture medicine should be fostered on a European and international level.


As all veterinary students need to spend some time gaining laboratory and field work experience in the various fields of the veterinary profession. They also should get practical skills with clinical examinations of honey bee colonies and other veterinarian tasks at apiaries. In collaboration with The University of Zagreb, Department for Biology and Pathology of Fish and Bees in Croatia, EVERI (European Veterinarians in Education, Research and Industry) has launched a new EPT (External Practical Training) initiative in beekeeping – project VETS and BEES.


EVERI, the European Veterinarians in Education, Research and Industry is providing an information hub to facilitate contact between students of Veterinary Medicine, the various colleges of specialization and private enterprises on a European and international level. In this context EVERI is aiming to establish external practical trainings opportunities, which fulfill certain conditions demonstrating content, ambition and contribution of the studies to the curriculum to be at best being eligible for credits.
If you are student of Veterinary Medicine at a European veterinary teaching establishments and interested in veterinary in beekeeping, please contact EVERI – ems.everi@fve.org – for the more information (places available, training period, funding, etc…) and for the application form.

Kontakt: prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger, itlak@vef.hr

European Paenibacillus larvae variability project – EuroPLarva

Izvori financiranja: EU Ref Lab – National Ref Labs – European Commision
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger, itlak@vef.hr
Web stranica: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/eurl-bee-health-home

Sustainable pollination in Europe – joint research on bees and other pollinators

Izvori financiranja: COST EU
Trajanje: 2015. - 2019.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Sustainable pollination in Europe – joint research on bees and other pollinators (SUPER-B)

SUPER-B is a COST Action that will bring together scientific and societal communities involved in the conservation and sustainable management of ecosystem services mediated by pollinators. >70 of our crops need insects for optimal pollination; these include many fruits, nuts, oil crops, fibres and vegetables with some producing no yield without insect pollination. The direct economic value of crop pollination by insects in the EU is >14 billion euro annually. Moreover, >80 of wild plant species benefit from animal pollinators for fruit and seed production, making pollination a key service for ecosystem and biodiversity maintenance.

SUPER-B will combine scientific evidence (existing and new knowledge) and social feedback for developing conservation strategies for pollinators. Specifically, the Action will (1) identify the role of insect pollination in agriculture and other ecosystems; (2) clarify best practices for mitigation of pollination loss, and (3) compare and contrast important drivers of pollinator loss (wild and managed species). SUPER-B will contribute towards maintaining natural ecosystems and achieving sustainable use of pollinators in agricultural production. Its results are relevant to all European countries and will be disseminated to a wide community of beneficiaries (scientists, farmers, beekeepers, industry, policy-makers, NGOs and the public).

 

Kontakt: prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger, itlak@vef.hr
Web stranica: http://superb-project.eu/

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content