Klinika za porodništvo i reprodukciju

Povijest

Klinika za porodiljstvo domaćih životinja spominje se već 1919. godine u Uredbi o osnivanju Veterinarske visoke škole u Zagrebu. Godine 1926. izgrađena je klinička zgrada na staroj lokaciji u Savskoj cesti, gdje je bila smještena do 1959. godine, kada se seli u današnje prostorije u Heinzelovoj ulici. Do 2002. godine nije bilo znatnijih građevinskih i organizacijskih promjena. Tada je uređen novi Laboratorij za asistiranu reprodukciju, knjižnica te sobe za djelatnike i prostorija za sastanke. S obzirom na suvremene znanstveno-nastavne i stručne potrebe, što se ponajprije očitovalo znatnim povećanjem broja pacijenata tzv. male prakse, odnosno kućnih ljubimaca u posljednjih petnaestak godina, a sve manjeg broja pacijenata farmskih životinja i konja, Klinika je ponovno 2010. temeljito i prema svjetskim standardima preuređena te se u njoj nalazi i moderna i visokosofisticirana oprema koja služi za edukativne i znanstvene svrhe te za stručno-klinički rad. Pritom valja naglasiti da je Klinika organizacijski podijeljena na dio za rad tzv. male prakse te dio za rad s farmskim životinjama i konjima. Danas su u sklopu Klinike nalazi Laboratorij za asistiranu reprodukciju koji je opremljen najsuvremenijom opremom poput CO2 inkubatora, tri mikroskopa, mikromanipulatora, tri centrifuge, osmometra, fotometra, imunokemijskog analizatora ELFA tehnologije, Laminar flow kabinet Forma Scientific Inc., uređajem za ultračistu vodu i uređajem za zamrzavanje stanica MiniCool 40 PC Air Liquide te tri dvorane opremljene najmodernijom dijagnostičkom, kirurškom i anesteziološkom opremom proizvođača Storz, Medison, Esaote, Olympus, Datex Ohmeda, Berchtold, Aesculap, KLS Martin, Erbe Elektromedizin, Arthrex.

Nastava

Predmet Porodništvo i reprodukcija domaćih životinja I sluša se u VIII. semestru, a predmet Porodništvo i reprodukcija domaćih životinja II u IX. semestru. Na Klinici se, osim spomenutih predmeta, prema aktualnom nastavnom planu izvode sljedeći izborni predmeti: Bolesti i rasplođivanje radnih i sportskih životinja u X. semestru te Asistirana reprodukcija u veterinarskoj medicini u XI. semestru.

Poslijediplomska nastava

Klinika za porodništvo i reprodukciju nositelj dvaju poslijediplomskih specijalističkih studija: Teriogenologija domaćih sisavaca i Menadžment reprodukcijskog zdravlja mliječnih krava, koji je pokrenut 2014. godine. Svrha studija Teriogenologija domaćih sisavaca jest osposobiti polaznike za samostalan rad iz područja reprodukcije domaćih sisavaca u skladu s pravilima struke i na osnovi najnovijih spoznaja. Cilj usavršavanja polaznika jest upoznavanje s biotehnologijom rasplođivanja, suvremenim pristupima dijagnostike gravidnosti i suzbijanja neplodnosti domaćih sisavaca. Svrha studija Menadžment reprodukcijskog zdravlja mliječnih krava jest nadogradnja znanja i umijeća upoznavanjem potencijalnih polaznika s novim spoznajama iz područja reprodukcije goveda i njihovom praktičnom primjenom u svakodnevnom radu. Studij pruža polaznicima teorijsku i praktičnu edukaciju iz esencijalnih područja reprodukcije, s posebnim naglaskom na prevenciju i suzbijanje smanjene plodnosti, odnosno neplodnosti, a obuhvaća multidisciplinarne pristupe i pruža znanja, vještine i postupke iz menadžmenta, selekcije, hranidbe, dobrobiti životinja, prevencije i suzbijanja metaboličkih, reprodukcijskih i ostalih poremećaja, prevencije i suzbijanja bolesti mliječne žlijezde, zaraznih bolesti, zaštite zdravlja teladi i svih ostalih čimbenika s ciljem poboljšanja reprodukcije i proizvodnje.

Znanost

Nastavnici Klinike, uz domaće znanstvenoistraživačke projekte koji se odnose na područja porodništva i reprodukcije, sudjeluju u radu i na međunarodnim projektima, poput COST Action projekta Epigenetics and Periconception Environment – EPICONCEPT, suradnici prof. dr. Juraj Grizelj i prof. dr. Nikica Prvanović Babić (2013. – 2016.).

Stručno-klinički rad

S obzirom na veliku konkurenciju glede dijagnostike i liječenja različite ginekološke kazuistike kućnih ljubimaca, Klinika je, kako bi bila konkurentna i mogla osigurati dovoljan broj pacijenata za potrebe nastave, danas opremljena suvremenom opremom (inkubatorom za uzgoj zametaka, mikromanipulatorom s mikroskopom, stolom za rad u sterilnim uvjetima te najmodernijom dijagnostičkom, kirurškom i anesteziološkom opremom proizvođača: Storz, Medison, Esaote, Olympus, Datex Ohmeda, Berchtold, Aesculap, KLS Martin, Erbe Elektromedizin, Arthrex) i uređajima (uređaj za duboko zamrzavanje pseće sperme i zametaka) te pruža jedinstvene i sve traženije usluge poput kirurških laparoskopskih zahvata i dubokog zamrzavanja i pohranjivanja pseće sperme. Tako je povećan broj pacijenata kućnih ljubimaca, a ujedno je unaprijeđena nastava i poboljšan ugled i pozicija Klinike u veterinarskoj struci, ali i u društvu općenito.

prof. dr. sc. Tugomir Karadjole

Predstojnik, redoviti profesor trajni izbor
Tugomir Karadjole

prof. dr. sc. Goran Bačić

Predstojnik Ambulantne klinike, redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

redoviti profesor, trajno zvanje
Tomislav Dobranić

prof. dr. sc. Martina Lojkić

redovita profesorica
Martina Lojkić

prof. dr. sc. Juraj Grizelj

redoviti profesor u trajnom izboru
Juraj Grizelj

prof. dr. sc. Nikica Prvanović Babić

redovita profesorica
Nikica Prvanović Babić

prof. dr. sc. Marko Samardžija

Redoviti profesor; Dekan
Marko Samardžija

prof. dr. sc. Silvijo Vince

redoviti profesor
Silvijo Vince

izv. prof. dr. sc. Iva Getz

izvanredna profesorica

prof. dr. sc. Nino Maćešić

Redoviti profesor; Prodekan za znanost, poslijediplomske studije i međunarodnu suradnju
Nino Maćešić

dr. med. vet. Juraj Šavorić

asistent
Juraj Šavorić

izv. prof. dr. sc. Ivan Folnožić

izvanredni profesor
Ivan Folnožić

izv. prof. dr. sc. Branimira Špoljarić

izvanredna profesorica

dr. sc. Ivan Butković

poslijedoktorand
Ivan Butković

bacc. oec. Tanja Herceg

Ured

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Porodništvo i reprodukcija I.
Porodništvo i reprodukcija II.
Asistirana reprodukcija u veterinarskoj medicini
Bolesti i rasplođivanje radnih i sportskih životinja
Bolesti i liječenje konja
Zdravlje stada
Bolesti i liječenje farmskih životinja

Doktorski studij

Porodništvo
Biotehnologija rasplođivanja domaćih sisavaca
Dijagnostika i liječenje neplodnosti domaćih sisavaca
Ginekološka kirurgija
Klinički aspekti primjenjene endokrinologije reprodukcije muških i ženskih domaćih sisavaca

Važnost monitoringa pokazatelja endokrinog, metaboličkog i antioksidacijskog statusa tijekom peripartalnog razdoblja i kasnog puerperija za održavanje i poboljšanje plodnosti mliječnih krava

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Tomislav Dobranić; dobranic@vef.hr

Aktivacija upalnog odgovora maternice kao terapijska mjera u liječenju endometritisa kobila primjenom inaktiviranog bakterijskog matriksa, smjese eteričnih ulja i propolisa

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: doc. dr. sc. Nikica Prvanović Babić; nikica.prvanovic@vef.hr

Utjecaj vitamina C i E na antioksidativnu zaštitu sjemena jarčeva tijekom procesa smrzavanja

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: izv. prof. dr. sc. Silvijo Vince; svince@vef.hr

Genska analiza izolata streptokoka iz uzoraka mlijeka krava

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Goran Bačić; bacic@vef.hr

Modulacija metaboličkog, endokrinog i antioksidacijskog statusa u mliječnih krava dodavanjem zeolita u hranu

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2015. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Sažetak:
Nakon porođaja, naglo se povećaju hranidbene potrebe organizma zbog proizvodnje mlijeka i krave ulaze u razdoblje negativnog energetskog statusa (NEB) koji neposredno utječe na funkciju jajnika prouzrokujući izostanak pravilne ciklične aktivnosti jajnika tijekom puerperija i smanjenje plodnosti. NEB nije moguće izbjeći, ali je zato moguće umanjiti njegovo trajanje i jačinu. Reproduktivni poremećaji u krava mogu se pripisati značajnom smanjenju tjelesne kondicije tijekom puerperija kao i sistemskim promjenama metaboličkih, endokrinih i oksidacijskih pokazatelja zbog nedostatnog unosa hrane. Posljedično, energetska neravnoteža zbiva se zbog povećane mliječnosti nakon porođaja, periporođajnog stresa i/ili bolesti koje se javljaju tijekom puerperija. Te bolesti imaju značajan negativni ekonomski utjecaj tijekom puerperija i u razdoblju nakon njega zbog pojave trajne jalovosti. Jedna od najznačajnijih bolesti krava tijekom puerperija je mastitis koji prouzrokuje znatne ekonomske gubitke, zbog otežane dijagnostike subkliničkog oblika. Smatra se da zeolit klinoptilolit (KPL) može modulirati metabolički, endokrini i antioksidacijski status u mliječnih krava i stoga unaprijediti njihovo zdravlje, plodnost i mliječnost. Ciljevi projekta su vrednovati učinke nutritivne modulacije KPL u hrani na NEB, plodnost i produktivnost te pojavnost subkliničkog mastitisa radi rane dijagnostike oksidacijskog stresa i sistemskog/lokalnog upalnog odgovora povezanog s reproduktivnim i produktivnim poremećajima u mliječnih krava. Očekivani rezultati istraživanja na projektu uključit će dobro definirane pozitivne učinke nutritivne modulacije dodatkom KPL u hranu na: (1) NEB, plodnost i produktivnost s obzirom na tjelesnu kondiciju i paritet tijekom prijelaznog razdoblja i kasnog puerperija; (2) pojavnost/jačinu subkliničkog mastitisa u mliječnih krava. Sveukupno, ti će učinci u praksi doprinijeti unaprjeđenju zdravlja i ekonomskih pokazatelja u govedarskoj proizvodnji u Hrvatskoj i inozemstvu.

Kontakt: prof. dr. sc. Marko Samardžija, smarko@vef.hr
Web stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=6601&rok=2014-09

Lipidi hrane, spol i dob u patogenezi metaboličkog sindroma – Diet Met Syn

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2017. - 2021.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Svrha projekta je bolje razumijevanje utjecaja hrane, spola i dobi na razvoj metaboličkog
sindroma te omogućiti nove pristupe prevenciji i liječenju metaboličkog sindroma
putem modifikacije prehrane, kao i bolje razumijevanje veze između kronične upale
izazvane pretilošću i tumora. Metabolički sindrom obilježava nekoliko metaboličkih
čimbenika rizika, uključujući rezistenciju na inzulin, dislipidemiju, prekomjernu
tjelesnu masu i hipertenziju. Poremećaj metabolizma lipida ključna je komponenta u
razvoju metaboličkog sindroma pa je i prevalencija metaboličkog sindroma povezana
sa stupnjem pretilosti. Stoga, promjene u sastavu hrane mogu biti važna strategija
za prevenciju metaboličkog sindroma i posljedičnih bolesti. Pretilost nastaje tijekom
dugotrajne pozitivne energetske ravnoteže koja potiče proupalni odgovor. Masne stanice
hipertrofiraju i stvaraju povećane količine proupalnih adipokina. Pojačano izlučivanje
proupalnih peptida potiče infiltraciju upalnih stanica kao što su makrofagi i limfociti
što rezultira promjenom mikrouvjeta u masnom tkivu. To uzrokuje kroničnu upalu i
pojačan dotok lipida iz masnoga tkiva u jetru, mišićno tkivo i gušteraču što rezultira
s glukotoksičnošću i lipotoksičnošću. Stanje kulminira pogoršanjem u inzulinskoj
signalizaciji, nereguliranom homeostazom glukoze i razvojem rezistencije na inzulin.
Kronična upala i rezistencija na inzulin danas su prepoznati kao bitni čimbenici kod
mnogih bolesti kao što su dijabetes tipa 2, kardiovaskularne bolesti, Alzheimerova
bolest i tumori. U prvoj godini projekta objavljen je jedan rad u bazi Current Contents
i tri priopćenja na međunarodnim kongresima.

Kontakt: Kristina Starčević, kstarcevic@vef.hr
Web stranica: http://intranet.vef.unizg.hr/dietmedsyn/

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content