Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju

Zavod za Anatomiju počeo je s radom 13. studenoga 1919. predavanjem iz anatomije domaćih životinja te se taj dan svake godine obilježava kao dan Veterinarskoga fakulteta. Dvije godine kasnije osnovan je i Zavod za histologiju i embriologiju, a 1951. ova su se dva zavoda ujedinila u današnji Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju.

Danas se u Zavodu izvodi nastava četiri obvezna, jednog obveznog izbornog i osam izbornih predmeta. Od ak. god. 2016/2017. u okviru studija na engleskom jeziku izvodi se nastava istovjetna hrvatskom studiju. Nastavnici Zavoda voditelji su dvanaest predmeta doktorskog studija Veterinarske znanosti i voditelji su ili suradnici predmeta poslijediplomskih specijalističkih studija Sudsko veterinarstvo i Uzgoj i patologija egzotičnih kućnih ljubimaca.

Digitalni anatomski atlasi

Zbirka morfoloških preparata zaštićenih životinjskih vrsta

 

Znanstveni rad

-istraživanja sisavaca u Jadranskome moru kojima se prikupljaju podatci prvenstveno o populaciji dobrih dupina (Tursiops truncatus), a odnose se na njihovu brojnost, rasprostranjenost, sastav zajednica, gensku raznolikosti, prehranu, smrtnost, bolesti i utjecaje raznih antropogenih čimbenika (izv. prof. dr. sc. M. Đuras)

– ihtiološka istraživanja, prvenstveno morfologije riba s ciljem utvrđivanja osnova za determinaciju vrste temeljem osteoloških razlika. Istraživanja su proširena na procese rasta i razvoja različitih ribljih vrsta te pojavnost deformacija koštanog sustava (izv. prof. dr. sc. S. Kužir).

– istraživanja prijenosa glukoze i prijenosnika hranjivih tvari u tankom crijevu te mehanizama prijenosa tvari kroz stanične membrane, kao i istraživanja morfologije i histologije tankog i debelog crijeva u domaćih životinja (dr. sc. M. Pavić)

– arheozoološka istraživanja koštanih ostataka životinja s različitih arheoloških lokaliteta i razdoblja od prapovijesti do novog doba, a u cilju boljeg razumijevanja suživota životinja i ljudi u prošlim vremenima (prof. dr. sc. T. Trbojević Vukičević)

Sva se znanstvena istraživanja i stručni rad provode uz sudjelovanje asistenata i studenata hrvatskog i engleskog studija.

U prizemlju Zavoda nalazi se novoobnovljena studentska učionica u kojoj studenti mogu učiti uz pomoć koštanih i konzerviranih preparata.

U sklopu Zavoda nalazi se vrlo vrijedan i raritetan osteološki muzej gdje je oko četrdesetak osteoloških eksponata raznih vrsta životinja, uključujući i kostur čovjeka. Svojom atraktivnošću muzej je sjajan primjer raznolikosti građe kostura različitih vrsta domaćih i divljih životinja. U zbirci su najbrojniji kosturi kopnenih životinja, a zastupljeni su i kosturi morskih sisavac, ptica, riba i gmazova.

Osteološka zbirka riba osnovana je s ciljem produbljivanja znanja studenata veterinarske medicine iz područja ihtiologije. Danas sadržava više od 200 djelomičnih ili cjelovitih kostura morskih i slatkovodnih ribljih vrsta prikupljenih prvenstveno s područja republike Hrvatske. Koristi se ponajprije za nastavne i znanstvene svrhe, ali i kao komparativni materijal u različitim stručnim analizama.

Obavlja se stručna suradnja u području zaštite morskih sisavaca (za Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu, NP Brijuni, Javnu ustanovu Priroda Šibensko-kninske županije) i u provedbi nacionalnog Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih i ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (morske kornjače, morski sisavci i hrskavične ribe). U sklopu stručnog rada izrađuju se godišnja nacionalna izvješća za Međunarodnu komisiju za kitolov (IWC) i nacionalna izvješća u okviru provođenja Sporazuma o zaštiti kitova (Cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom Atlantskom području (sporazum Accobams).

U Laboratoriju za molekularnu dijagnostiku održava se dio laboratorijskih vježbi predmeta Molekularna biologija i genomika u veterini na hrvatskom i engleskom jeziku te Odabrana poglavlja iz animalne fiziologije i toksikologije za studente Specijalističkog diplomskog stručnog studija Održiva i ekološka poljoprivreda Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima.

 

28. sij
Noć muzeja 2019.

Noć muzeja 2019.

Članovi Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju uključili su se i ove godine u manifestaciju Noć muzeja.

prof. dr. sc. Martina Đuras

Predstojnica; redovita profesorica
Martina Đuras

prof. dr. sc. Damir Mihelić

redoviti profesor, trajno zvanje
Damir Mihelić

prof. dr. sc. Srebrenka Nejedli

redovita profesorica, trajno zvanje
Srebrenka Nejedli

prof. dr. sc. Snježana Kužir

redovita profesorica
Snježana Kužir

prof. dr. sc. Tajana Trbojević Vukičević

redovita profesorica
Tajana Trbojević Vukičević

doc. dr. sc. Mirela Pavić

docentica
Mirela Pavić

dr. med. vet. Lucija Bastiančić

asistentica
Lucija Bastiančić

dr. med. vet. Denis Leiner

asistent
Denis Leiner

dr. med. vet. Kim Korpes

asistentica
Kim Korpes

dr. med. vet. Magdalena Kolenc

asistentica
Magdalena Kolenc

dr. sc. Snježana Ćurković

stručna suradnica
Snježana Ćurković

univ. mag. med. vet. Zvonimir Budinšćak

Zvonimir Budinšćak

bacc. oec. Gordana Kovač

ured
Gordana Kovač

dr. med. vet. Nikolina Škvorc

asistentica
Nikolina Škvorc

doc. dr. sc. Ivan Alić

docent
Ivan Alić

dr. med. vet. Ante Plećaš

asistent
Ante Plećaš

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Anatomija s organogenezom domaćih životinja II.
Histologija i opća embriologija
Anatomija laboratorijskih životinja
Arheoozoologija
Klinička anatomija
Morfologija gmazova
Morfologija riba
Osnove anatomije dobrog dupina (Tursiops truncatus)
Osobitosti lokomocijskog aparata konja
Poredbena anatomija koštanog sustava
Bolesti i liječenje ptica – kućnih ljubimica, egzotičnih i laboratorijskih životinja
Anatomija s organogenezom domaćih životinja I.
Anatomija s organogenezom domaćih životinja III.

Doktorski studij

Funkcionalna morfologija peradi i pernate divljaci
Anatomija divljaci i pernate divljaci
Komparativna građa autopodija za potrebe veterinarske ortopedije
Anatomski, histološki i genetski pristup veterinarskoj forenzici
Embrionalne osnove kongenitalnih malformacija u domaćih životinja
Anatomija, biologija i patologija cetacea u Jadranskom moru
Primijenjene morfološke i molekularne metode u populacijskim istraživanjima morskih sisavaca
Komparativna morfologija lokomocijskog sustava kralježnjaka
Komparativna morfologija utrobnih organa kralježnjaka
Komparativna morfologija opticajnog sustava kralježnjaka
Komparativna morfologija živcanog sustava i osjetila kralježnjaka
Komparativna morfologija kože i njenih derivata kralježnjaka

Imunohistokemijske i histokemijske metode u prijenosu tvari u stanicama organa domaćih životinja

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lucić; hlucic@vef.hr

Primijenjena morfološka istraživanja raznolikosti domaćih i divljih životinja

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: izv. prof. dr. sc. Martina Đuras; martina.duras@vef.hr

Nutritivna modulacija metabolizma dokozaheksaenske kiseline kod dijabetičke dislipidimije

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2016. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Sažetak:
Dokozaheksaenske kiseline (DHA) je važna masna kiselina čiji je biokemijski put sinteze dugo vremena bio nejasan. Trenutni model pretpostavlja kako nakon serije desaturacija i elongacija u endoplazmatskoj mrežici nastaje C24:6n3 koja odlazi u peroksisom gdje se jednim ciklusom ß-oksidacije skraćuje u 22:6n3 (DHA) i zatim odlazi natrag u endoplazmatsku mrežicu gdje bude esterificirana u odgovarajuće fosfolipide. Količinu DHA u plazmi i tkivima određuje unos masnih kiselina hranom, natjecanje za enzime između n3 i n6 linije masnih kiselina i endogeni metabolizam. Svi ovi čimbenici mogu biti promijenjeni tijekom dijabetesa. Međutim, složenost sinteze trenutno onemogućava točno predviđanje razine DHA u tkivima dijabetičnih životinja. U projektu ćemo istražiti učinak n3/n6 omjera lipida hrane i direktnog dodatka DHA kod dijabetesa tipa 1 i 2 na metabolizam DHA, oksidaciju u mitohondrijima i peroksisomima i DHA metabolom. Naša pretpostavka je dokazivanje da hranidbena modulacija može umanjiti učinak inzulina kod dijabetičke dislipidemija što može imati veliko značenje u tretmanu dijabetesa. Dodatno ćemo istražiti koji enzimi, uključeni u mitohondrijsku i peroksisomsku ß-oksidaciju, mogu biti regulirani lipidima hrane. Istraživanja će biti provedena na štakorima kojima će biti induciran dijabetes tipa 1 i 2 te će dobivati hranidbene tretmane s varirajućih razinama n3/n6 i povećanom koncentracijom DHA. Integriranje rezultata pokusa objasnit će promjene u koncentracijama DHA kod različitih tipova dijabetesa. Istraživanja na subcelularnoj razini omogućit će utvrđivanje učinka dijabetesa na mitohondrijsku i peroksisomsku ß-oksidaciju i metabolizam DHA. Istraživanje metaboloma DHA povezat će prehranu, dijabetes i bioaktivne produkte DHA. Naposljetku, podaci iz cjelokupnog projekta rezultirat će integracijom znanja i boljim razumijevanjem biosinteze DHA.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Tomislav Mašek
Web stranica: http://www-staro.vef.unizg.hr/dislipidha/index.htm

Plavi projekt

Izvori financiranja: Europski Socijalni Fond
Trajanje: travanj 2018 - rujan 2019
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

„Plavi projekt – doprinos razvoju programa društveno korisnog učenja na VFSZ-u“ odobren
je za financiranje u okviru poziva „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva
i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“. Poziv
je 2017. godine otvorio Europski socijalni fond u okviru Operativnog programa Učinkoviti
ljudski potencijali 2014. – 2020. Prijavitelj projekta je Udruga za zaštitu prirode i okoliša te
promicanje održivog razvoja Argonauta, Murter, a partneri su Veterinarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu (izv. prof. dr. sc. Martina Đuras – voditeljica projekta na VFSZ, dr. sc. Lada Radin –
koordinatorica projekta na VFSZ, izv. prof. dr. sc. Tomislav Gomerčić – suradnik, dr. sc. Maja
Lukač – suradnica) i Morski obrazovni centar, Pula.

Svrha ovog projekta jest omogućiti studentima Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
primjenu znanja stečenog tijekom studija kroz društveno korisne projekte koje će provoditi u
suradnji s organizacijama civilnog društva. Teme društvo korisnih projekata koje će provoditi
studenti iz područja su očuvanja morskih zaštićenih životinja. Ciljevi projekta su povećati broj
studenata aktivnih u rješavanju problema društvene zajednice i razvoj društveno korisnog
učenja na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kroz dugoročno partnerstvo s
Udrugom Argonauta i Morskim obrazovnim centrom Pula

Elementi projekta su: razvoj programa društveno korisnog učenja (DKU) na Veterinarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; pilot-provedba DKU-a; evaluacija pilot-programa DKU-a i
diseminacija rezultata projekta; promidžba i vidljivost; upravljanje projektom i administracija.
Ukupni troškovi projekta i odobreni iznos jest 1.004.727,31 kuna, a trajanje projekta je od travnja
2018. do rujna 2019. godine (18 mjeseci).

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Martina Đuras
Web stranica: https://www.facebook.com/plaviprojekt/

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content