Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja

O ZAVODU

U Zavodu su zaposlena četiri nastavnika, viši tehničar i pomoćni tehnički suradnik. Zavod sudjeluje u izvedbi tri obvezna, tri obvezna izborna i tri izborna predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine. Zavod je također uključen i u izvedbu poslijediplomskog studija i tečajeva za trajnu izobrazbu. U sklopu Zavoda nalaze se Laboratorij za analizu zdravstvene ispravnosti vode za piće, površinskih i otpadnih voda te Laboratorij za testiranje mikroklime u objektima za smještaj životinja, kao i svim objektima vezanim za animalnu proizvodnju.

Zavod je osnovan 11. studenoga 1948. godine kao Zavod za Zoohigijenu. Od 1. veljače 1995. godine naziv Zavoda promijenjen je u Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju.

POVIJEST

Znanstveni rad u Zavodu tekao je programatski sustavno i sukladno znanstvenom radu na ovom području u svijetu. Tematski su istraživani higijena smještaja i držanja domaćih životinja obzirom na preventivu bolesti, prilagodbu, ponašanje, razmnožavanje i proizvodnost. Slijedila su istraživanja iz područja higijene pitke vode, vodotoka i ribnjaka. Također su proučavani i higijena prijevoza i stresna stanja u životinja. Posebna pozornost dana je medicinskoj sanitaciji. Ekološka pitanja iz okoliša ruralnih sredina, stočarskih farmi i objekata za preradu životinjskih proizvoda i njihovih otpadaka teme su iz animalne kontaminacije okoliša. Novija istraživanja vezana su za područje dobrobiti životinja, uz poseban osvrt na mikroklimu nastambi i poboljšanje uvjeta smještaja životinja.

Stručni rad u Zavodu razvijao se usporedno sa znanstvenim i nastavnim radom. U prvo vrijeme rješavala su se pitanja higijene na velikim farmama, a kasnije usporedno i sve više na obiteljskim gospodarstvima. Težište je postavljeno na preventivu i suzbijanje zaraznih i drugih uvjetnih bolesti domaćih životinja.
Stručnjaci Zavoda surađuju s Upravom za veterinarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, stručnim veterinarskim udruženjima, veterinarskim ustanovama, vodoprivrednim, ekološkim udrugama, prerađivačkim industrijama animalnih proizvoda, službama higijene i sanitacije humane medicine, proizvođačima i trgovinama sredstava i uređaja u području medicinske sanitacije te srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu.
Djelatnici Zavoda kontinuirano surađuju i s eminentnim časopisima iz poljoprivredne djelatnosti te objavljuju stručne članke iz pojedinih područja veterinarske medicine.

Zapažen je i doprinos stručnjaka Zavoda u okviru Međunarodnog udruženja za animalnu higijenu ISAH (International Society for Animal Hygiene). Stručnjaci Zavoda sudjelovali su od osnutka udruženja na svim održanim svjetskim kongresima i simpozijima. Drugi kongres udruženja održan je 1976. godine u Zagrebu.

Predmet „Zoohigijena” se prema starom nastavnom planu i programu predavao u 9. semestru (4 sata predavanja i 4 sata vježbi tjedno) i u 10. semestru (4 sata predavanja i 4 sata vježbi tjedno), a zatim u 7. semestru (3 sata predavanja i 2 sata vježbi tjedno) i 8. semestru (4 sata predavanja i 2 sata vježbi tjedno). Uvođenjem nastavnog plana i programa za stjecanje stručnog naziva doktor veterinarske medicine predmet „Animalna higijena, okoliš i etologija” predavao se u 5. semestru (1 sat predavanja i 2 sata vježbi tjedno) i 6. semestru (2 sata predavanja, 2 sata vježbi i 1 sat seminara tjedno). Prema starom nastavnom planu i programu predavao se i izborni predmet „Etologija i dobrobit životinja”. Prema novom nastavnom planu i programu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine predmet „Okoliš, vladanje i dobrobit životinja” do 2010. godine predavao se u 2. semestru.

 

Željko Pavičić, prof. dr. sc.

redoviti profesor, trajno zvanje
Željko Pavičić

Kristina Matković, prof. dr. sc.

Predstojnica; izvanredna profesorica
Kristina Matković

Gordana Gregurić Gračner, doc. dr. sc.

docentica
Gordana Gregurić Gračner

Mario Ostović, doc. dr. sc.

docent
Mario Ostović

Ruža Žarko

Ured
Ruža Žarko

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Okoliš, ponašanje i dobrobit životinja
Higijena i držanje životinja
Uvod u veterinarstvo
Zdravlje stada
Osnove ekološkog stočarstva
Osnove agronomije
Uzgoj i držanje golubova

Doktorski studij

Higijena zraka u stočnim nastambama
Vode u veterinarskoj djelatnosti – kakvoća i obrada

Veterinary Studies in English

Environment, animal behaviour and welfare
Hygiene and housing of animals
Fundamentals of Ecologic Livestock Breeding
Pigeon Keeping and Breeding

Procjena poboljšanih uvjeta držanja farmskih životinja i ostvarenje mjere „Dobrobit životinja“ Programa ruralnog razvoja

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: izv. prof. dr. sc. Kristina Matković; kmatkov@vef.hr

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima