Zavod za kemiju i biokemiju

Zavod za kemiju i biokemiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 1940. godine i otada je uključen u nastavni, stručni i znanstvenoistraživački rad u području veterinarske medicine. U programu integriranog studija veterinarske medicine održava se nastava iz dvaju obveznih (Medicinska kemija i Biokemija u veterinarskoj medicini) te dvaju izbornih predmeta (Kemija prirodnih spojeva i Veterinarska laboratorijska dijagnostika).

Istraživački rad Zavoda za kemiju i biokemiju obuhvaća interdisciplinarna istraživanja u području priprave novih molekula i određivanja njihova biološkog djelovanja te temeljna i klinička ispitivanja babezioze pasa, osobito aktivnosti hemostatskog i fibrinolitičkog sustava i njegove povezanosti s upalom.  Dio aktivnosti biokemijskog laboratorija čini i kontinurano praćenje novih trendova u dijagnostici, koji se mogu primijeniti u veterinarskoj medicini.

Uspostavili smo suradnju s odgovarajućim istraživačkim skupinama na našem fakultetu, drugim institucijama u Hrvatskoj (Institut Ruđer Bošković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagreb, Istraživački institut Plive, KBC Sestre milosrdnice) i inozemstvu (University of Glasgow, UK, University of Murcia, Spain, Faculty of Veterinary Medicine, Vienna, Institute of Biomedical Science, University of Sao Paulo, Brazil).

prof. dr. sc. Renata Barić-Rafaj

Predstojnica; redovita profesorica
Renata Barić-Rafaj

doc. dr. sc. Luka Krstulović

docent
Luka Krstulović

Andrea Tumpa

mag. med. biochem., asistentica
Andrea Tumpa

upr. iur. Smiljka Spahija

Smiljka Spahija

Nadica Prhal

Nadica Prhal
Za pregled sadržaja prijavite se .korisničkim računom (AAI identitet)

Sinteza i protutumorska aktivnost spojeva s dva farmakofora

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: doc. dr. sc. Luka Krstulović; krstulovic@vef.hr

Proteomski pristup problemu pretilosti kod mačaka

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Renata Barić Rafaj; rrafaj@vef.hr

Nutritivna modulacija metabolizma dokozaheksaenske kiseline kod dijabetičke dislipidimije

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2016. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Sažetak:
Dokozaheksaenske kiseline (DHA) je važna masna kiselina čiji je biokemijski put sinteze dugo vremena bio nejasan. Trenutni model pretpostavlja kako nakon serije desaturacija i elongacija u endoplazmatskoj mrežici nastaje C24:6n3 koja odlazi u peroksisom gdje se jednim ciklusom ß-oksidacije skraćuje u 22:6n3 (DHA) i zatim odlazi natrag u endoplazmatsku mrežicu gdje bude esterificirana u odgovarajuće fosfolipide. Količinu DHA u plazmi i tkivima određuje unos masnih kiselina hranom, natjecanje za enzime između n3 i n6 linije masnih kiselina i endogeni metabolizam. Svi ovi čimbenici mogu biti promijenjeni tijekom dijabetesa. Međutim, složenost sinteze trenutno onemogućava točno predviđanje razine DHA u tkivima dijabetičnih životinja. U projektu ćemo istražiti učinak n3/n6 omjera lipida hrane i direktnog dodatka DHA kod dijabetesa tipa 1 i 2 na metabolizam DHA, oksidaciju u mitohondrijima i peroksisomima i DHA metabolom. Naša pretpostavka je dokazivanje da hranidbena modulacija može umanjiti učinak inzulina kod dijabetičke dislipidemija što može imati veliko značenje u tretmanu dijabetesa. Dodatno ćemo istražiti koji enzimi, uključeni u mitohondrijsku i peroksisomsku ß-oksidaciju, mogu biti regulirani lipidima hrane. Istraživanja će biti provedena na štakorima kojima će biti induciran dijabetes tipa 1 i 2 te će dobivati hranidbene tretmane s varirajućih razinama n3/n6 i povećanom koncentracijom DHA. Integriranje rezultata pokusa objasnit će promjene u koncentracijama DHA kod različitih tipova dijabetesa. Istraživanja na subcelularnoj razini omogućit će utvrđivanje učinka dijabetesa na mitohondrijsku i peroksisomsku ß-oksidaciju i metabolizam DHA. Istraživanje metaboloma DHA povezat će prehranu, dijabetes i bioaktivne produkte DHA. Naposljetku, podaci iz cjelokupnog projekta rezultirat će integracijom znanja i boljim razumijevanjem biosinteze DHA.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Tomislav Mašek
Web stranica: http://www-staro.vef.unizg.hr/dislipidha/index.htm

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima