Zavod za kemiju i biokemiju

Zavod za kemiju i biokemiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 1940. godine i otada je uključen u nastavni, stručni i znanstvenoistraživački rad u području veterinarske medicine. U programu integriranog studija veterinarske medicine održava se nastava iz dvaju obveznih (Medicinska kemija i Biokemija u veterinarskoj medicini) te dvaju izbornih predmeta (Kemija prirodnih spojeva i Veterinarska laboratorijska dijagnostika).

Istraživački rad Zavoda za kemiju i biokemiju obuhvaća interdisciplinarna istraživanja u području priprave novih molekula i određivanja njihova biološkog djelovanja te temeljna i klinička ispitivanja babezioze pasa, osobito aktivnosti hemostatskog i fibrinolitičkog sustava i njegove povezanosti s upalom.  Dio aktivnosti biokemijskog laboratorija čini i kontinurano praćenje novih trendova u dijagnostici, koji se mogu primijeniti u veterinarskoj medicini.

Uspostavili smo suradnju s odgovarajućim istraživačkim skupinama na našem fakultetu, drugim institucijama u Hrvatskoj (Institut Ruđer Bošković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagreb, Istraživački institut Plive, KBC Sestre milosrdnice) i inozemstvu (University of Glasgow, UK, University of Murcia, Spain, Faculty of Veterinary Medicine, Vienna, Institute of Biomedical Science, University of Sao Paulo, Brazil).

prof. dr. sc. Renata Barić-Rafaj

redovita profesorica
Renata Barić-Rafaj

doc. dr. sc. Luka Krstulović

Predstojnik; docent
Luka Krstulović

Andrea Tumpa

mag. med. biochem., asistentica
Andrea Tumpa

upr. iur. Smiljka Spahija

Smiljka Spahija

Nadica Prhal

Nadica Prhal

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Medicinska kemija
Biokemija u veterinarskoj medicini
Kemija prirodnih spojeva

Studij na engleskom jeziku

Medical chemistry
Chemistry of Natural Compounds

Sinteza i protutumorska aktivnost spojeva s dva farmakofora

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: doc. dr. sc. Luka Krstulović; krstulovic@vef.hr

Proteomski pristup problemu pretilosti kod mačaka

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Renata Barić Rafaj; rrafaj@vef.hr

Nutritivna modulacija metabolizma dokozaheksaenske kiseline kod dijabetičke dislipidimije

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2016. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Sažetak:
Dokozaheksaenske kiseline (DHA) je važna masna kiselina čiji je biokemijski put sinteze dugo vremena bio nejasan. Trenutni model pretpostavlja kako nakon serije desaturacija i elongacija u endoplazmatskoj mrežici nastaje C24:6n3 koja odlazi u peroksisom gdje se jednim ciklusom ß-oksidacije skraćuje u 22:6n3 (DHA) i zatim odlazi natrag u endoplazmatsku mrežicu gdje bude esterificirana u odgovarajuće fosfolipide. Količinu DHA u plazmi i tkivima određuje unos masnih kiselina hranom, natjecanje za enzime između n3 i n6 linije masnih kiselina i endogeni metabolizam. Svi ovi čimbenici mogu biti promijenjeni tijekom dijabetesa. Međutim, složenost sinteze trenutno onemogućava točno predviđanje razine DHA u tkivima dijabetičnih životinja. U projektu ćemo istražiti učinak n3/n6 omjera lipida hrane i direktnog dodatka DHA kod dijabetesa tipa 1 i 2 na metabolizam DHA, oksidaciju u mitohondrijima i peroksisomima i DHA metabolom. Naša pretpostavka je dokazivanje da hranidbena modulacija može umanjiti učinak inzulina kod dijabetičke dislipidemija što može imati veliko značenje u tretmanu dijabetesa. Dodatno ćemo istražiti koji enzimi, uključeni u mitohondrijsku i peroksisomsku ß-oksidaciju, mogu biti regulirani lipidima hrane. Istraživanja će biti provedena na štakorima kojima će biti induciran dijabetes tipa 1 i 2 te će dobivati hranidbene tretmane s varirajućih razinama n3/n6 i povećanom koncentracijom DHA. Integriranje rezultata pokusa objasnit će promjene u koncentracijama DHA kod različitih tipova dijabetesa. Istraživanja na subcelularnoj razini omogućit će utvrđivanje učinka dijabetesa na mitohondrijsku i peroksisomsku ß-oksidaciju i metabolizam DHA. Istraživanje metaboloma DHA povezat će prehranu, dijabetes i bioaktivne produkte DHA. Naposljetku, podaci iz cjelokupnog projekta rezultirat će integracijom znanja i boljim razumijevanjem biosinteze DHA.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Tomislav Mašek
Web stranica: http://www-staro.vef.unizg.hr/dislipidha/index.htm

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content