Mirovanje godine

U slučaju bolesti…

Dugotrajno ste zbog nezgode ili zdravstvenog stanja spriječeni pohađati nastavu? Nema problema, samo nam javite na vrijeme!

 

Dugotrajna spriječenost

U slučaju da tijekom akademske godine student postane spriječen u uspješnom ispunjavanju nastavnih obveza dužan je u roku od 30 dana po nastanku bolesti odnosno događanja zbog kojeg se traži mirovanje obveza u Referadu za integrirani studij predati zamolba za mirovanje obveza i vjerodostojne dokumente.

Mirovanje obveza studentima odobrava dekan, temeljem pisane molbe studenta i vjerodostojne dokumentacije.

Potvrdu može predati opunomoćena osoba u njegovo ime (nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika).

Studentska služba će na temelju ove dvije obavijesti evidentirati datum početka i završetka spriječenosti studenta, što može biti osnova za zahtjev za mirovanje obveza.

Mirovanje obveza može se odobriti u trajanju od jednog semestra ili jedne akademske godine. Vrijeme mirovanja ne računa se u vrijeme trajanja studija. Višekratno mirovanje obveza redovitog studenta moguće je u posebno opravdanim zdravstvenim slučajevima, a može trajati najviše tri godine.

Ako se za vrijeme mirovanja obveza izmijeni nastavni program, student mora slušati i polagati u međuvremenu nastale razlike u nastavnom programu.

 

Pravo na mirovanje obveza

Studentu miruju obveze u sljedećim opravdanim okolnostima (čl. 64 stavak 2):

  • za vrijeme trudnoće,
  • za studenticu majku ili studenta oca do godine dana djetetova života,
  • za vrijeme bolesti koja ga u duljem vremenskom razdoblju sprečava u uspješnom
    ispunjenju obveza studija,
  • za vrijeme međunarodne razmjene studenata u trajanju duljem od 30 dana tijekom
    održavanja nastave, ukoliko student kroz tu razmjenu ne stječe ECTS bodove,
  • u drugim osobito opravdanim slučajevima

Godina u kojoj je odobreno mirovanje ne računa se kao aktivna godina. U godini mirovanja obveza student nema obvezu plaćanja participacije u troškovima studija. Student kojemu je odobreno mirovanje obveza neće biti zadužen za participaciju u troškovima studija pri upisu naredne akademske godine, jedino ako je istu podmirio u akademskoj godini u kojoj mu je odobreno mirovanje (u slučaju da je mirovanje započelo tijekom aktivno upisane akademske godine).

Mirovanje obveza potrebno je regulirati prije upisa sljedeće akademske godine.

Za vrijeme mirovanja obveza student ima pravo polagati ispite za koje ima ispunjene uvjete, ali nema pravo upisivati nove obveze.

Skip to content