Zavod za prehranu i dijetetiku životinja

Povijest

Područje hranidbe domaćih životinja već je bilo uvršteno u prvi cjeloviti nastavni plan i program studija veterinarske medicine prema Naredbi iz 1922. godine, a nastavu je održavao honorarni nastavnik prof. dr. Sava Ulmansky s tadašnjeg Gospodarsko-šumarskog fakulteta u Zagrebu. Od 1933. godine hranidba je bila uklopljena u nastavu Zavoda za stočarstvo, a 1960. godine osnovan je Zavod za hranidbu domaćih životinja i za prvog je predstojnika izabran doc. dr. Mirko Findrik, koji je odmah započeo s organizacijom rada Zavoda. Zavod u to vrijeme, osim edukacije studenata, stručnjaka i poljoprivrednika, preuzima stručni rad (analitiku krmiva, krmnih smjesa i dodataka stočnoj hrani kao i izradu receptura) i istraživanja iz području znanosti o hranidbi životinja.

Zavod je nakon osnutka mijenjao lokaciju, jer pri gradnji Fakulteta nije bio predviđen kao ni prostorije za njegov smještaj. Danas se nalazi na drugome katu južnog krila druge zgrade, a raspolaže s pet soba za nastavnike, knjižnicom i laboratorijem za analizu kvalitete i sigurnosti hrane za životinje. Laboratorij je opremljen tekućim i plinskim kromatografom s masenom spektrofotometrijom, atomskim apsorpcijskim spektrofotometrom, magnetskom miješalicom, ultrazvučnom i termostatiranom kupelji, aparatom za određivanje vlaknine, uređajem za određivanje masti prema Soxhletu i drugom sitnijom opremom. Renoviranje laboratorija Zavoda započelo je djelomično 2008. godine, međutim još uvijek nije u cijelosti završeno. Statutom Fakulteta iz 2005. godine izmijenjen je naziv Zavoda u Zavod za prehranu i dijetetiku životinja.

       

Znanstveni rad

Od samog osnivanja Zavoda pridavana je velika uloga znanstvenom radu njegovih djelatnika. U tom se vremenu znanstvena djelatnost pretežno provodila u suradnji sa stručnjacima drugih zavoda i institucija u zemlji i inozemstvu. Nakon osnutka Zavoda znanstvena je djelatnost velikim dijelom bila posvećena kemijskom sastavu i hranidbenoj vrijednosti voluminoznih krmiva s područja Hrvatske, a kasnije se proširuje na istraživanje učinka hranjivih tvari i biološki djelatnih tvari na reprodukciju, proizvodnost, zdravlje i dobrobit životinja. Zaposlenici Zavoda danas se ističu u realizaciji istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom Nutritivna modulacija metabolizma dokozaheksaenske kiseline kod dijabetičke dislipidemije – dislipiDHA, voditelj izv. prof. dr. Tomislav Mašek (2016. – 2020.). Svrha projekta jest istraživanje učinka n3 i n6 masnih kiselina, te posebice dokozaheksaenske kiseline kod dijabetesa tipa 1 i 2 na oksidaciju u mitohondrijima i peroksisomima te DHA metabolom.

Stručni rad

Djelatnici Zavoda su kroz povijest surađivali s mnogobrojnim privrednim organizacijama, gdje su svojim stručnim iskustvom pridonijeli modernom opremanju novih farmi sustavima za hranidbu, kao i provodili savjetovanja u provedi suvremene hranidbe životinja. U tom dijelu stručnog rada izrađen je čitav niz elaborata i objavljeno mnogo stručnih rasprava na temu hranidbe domaćih životinja u uzgoju. Stručni rad djelatnika Zavoda danas je usmjeren na problematiku iz područja prehrane domaćih i divljih životinja u uzgoju, kućnih ljubimaca te laboratorijskih i egzotičnih životinja. U tom smislu ugovaraju se i provode stručni projekti i elaborati za potrebe privrednih i drugih organizacija koji se bave proizvodnjom stočne hrane i uzgojem životinja u primjeni najnovijih dostignuća u prehrani životinja. Pritom treba istaknuti prof. dr. sc. Željka Mikulca koji je od 2011. godine nositelj ugovora o znanstveno-stručnoj suradnji sa slovenskom tvrtkom Tanin d.o.o., Sevnica u svrhu testiranja pripravaka na bazi tanina te doc. dr. sc. Hrvoja Valpotić koji od 2012. godine surađuje s tvrtkom PIPO d.o.o. Čakovec na provedbi ugovora Nutritivna i imunosna modulacija zdravlja i proizvodnosti u peradarskoj proizvodnji, a od 2014. godine s tvrtkom TDH d.o.o. Virovitica u realizaciji ugovora Razvoj proizvoda namijenjenih prehrani pasa, mačaka i riba.

doc. dr. sc. Diana Brozić

Predstojnica, docentica
Diana Brozić

prof. dr. sc. Željko Mikulec

redoviti profesor, trajno zvanje
Željko Mikulec

prof. dr. sc. Tomislav Mašek

redoviti profesor
Tomislav Mašek

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Valpotić

izvanredni profesor
Hrvoje Valpotić

dr. med. vet. Marko Dolenec

Marko Dolenec

dr. med. vet. Ana Marija Kovač

asistentica
Ana Marija Kovač

Adrijana Perković

veterinarski tehničar
Adrijana Perković

ing. preh. teh. Vesna Matica Bogdan

Ured
Vesna Matica Bogdan

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Opća hranidba
Primijenjena hranidba
Dodaci hrani za životinje – modulatori zdravlja
Komparativna hranidba i metabolizam domaćih i divljih životinja
Dijetetika životinja

Doktorski studij

Specifičnosti hranidbe malih preživača
Optimalizacija obroka i krmnih smjesa

Utjecaj nutraceutika na proizvodnost i modulaciju mikrobioma u probavnom sustavu brojlera

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: doc. dr. sc. Hrvoje Valpotić; hrvoje.valpotic@vef.hr

Modulacija metaboličkog, endokrinog i antioksidacijskog statusa u mliječnih krava dodavanjem zeolita u hranu

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2015. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Sažetak:
Nakon porođaja, naglo se povećaju hranidbene potrebe organizma zbog proizvodnje mlijeka i krave ulaze u razdoblje negativnog energetskog statusa (NEB) koji neposredno utječe na funkciju jajnika prouzrokujući izostanak pravilne ciklične aktivnosti jajnika tijekom puerperija i smanjenje plodnosti. NEB nije moguće izbjeći, ali je zato moguće umanjiti njegovo trajanje i jačinu. Reproduktivni poremećaji u krava mogu se pripisati značajnom smanjenju tjelesne kondicije tijekom puerperija kao i sistemskim promjenama metaboličkih, endokrinih i oksidacijskih pokazatelja zbog nedostatnog unosa hrane. Posljedično, energetska neravnoteža zbiva se zbog povećane mliječnosti nakon porođaja, periporođajnog stresa i/ili bolesti koje se javljaju tijekom puerperija. Te bolesti imaju značajan negativni ekonomski utjecaj tijekom puerperija i u razdoblju nakon njega zbog pojave trajne jalovosti. Jedna od najznačajnijih bolesti krava tijekom puerperija je mastitis koji prouzrokuje znatne ekonomske gubitke, zbog otežane dijagnostike subkliničkog oblika. Smatra se da zeolit klinoptilolit (KPL) može modulirati metabolički, endokrini i antioksidacijski status u mliječnih krava i stoga unaprijediti njihovo zdravlje, plodnost i mliječnost. Ciljevi projekta su vrednovati učinke nutritivne modulacije KPL u hrani na NEB, plodnost i produktivnost te pojavnost subkliničkog mastitisa radi rane dijagnostike oksidacijskog stresa i sistemskog/lokalnog upalnog odgovora povezanog s reproduktivnim i produktivnim poremećajima u mliječnih krava. Očekivani rezultati istraživanja na projektu uključit će dobro definirane pozitivne učinke nutritivne modulacije dodatkom KPL u hranu na: (1) NEB, plodnost i produktivnost s obzirom na tjelesnu kondiciju i paritet tijekom prijelaznog razdoblja i kasnog puerperija; (2) pojavnost/jačinu subkliničkog mastitisa u mliječnih krava. Sveukupno, ti će učinci u praksi doprinijeti unaprjeđenju zdravlja i ekonomskih pokazatelja u govedarskoj proizvodnji u Hrvatskoj i inozemstvu.

Kontakt: prof. dr. sc. Marko Samardžija, smarko@vef.hr
Web stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=6601&rok=2014-09

Nutritivna modulacija metabolizma dokozaheksaenske kiseline kod dijabetičke dislipidimije

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2016. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Sažetak:
Dokozaheksaenske kiseline (DHA) je važna masna kiselina čiji je biokemijski put sinteze dugo vremena bio nejasan. Trenutni model pretpostavlja kako nakon serije desaturacija i elongacija u endoplazmatskoj mrežici nastaje C24:6n3 koja odlazi u peroksisom gdje se jednim ciklusom ß-oksidacije skraćuje u 22:6n3 (DHA) i zatim odlazi natrag u endoplazmatsku mrežicu gdje bude esterificirana u odgovarajuće fosfolipide. Količinu DHA u plazmi i tkivima određuje unos masnih kiselina hranom, natjecanje za enzime između n3 i n6 linije masnih kiselina i endogeni metabolizam. Svi ovi čimbenici mogu biti promijenjeni tijekom dijabetesa. Međutim, složenost sinteze trenutno onemogućava točno predviđanje razine DHA u tkivima dijabetičnih životinja. U projektu ćemo istražiti učinak n3/n6 omjera lipida hrane i direktnog dodatka DHA kod dijabetesa tipa 1 i 2 na metabolizam DHA, oksidaciju u mitohondrijima i peroksisomima i DHA metabolom. Naša pretpostavka je dokazivanje da hranidbena modulacija može umanjiti učinak inzulina kod dijabetičke dislipidemija što može imati veliko značenje u tretmanu dijabetesa. Dodatno ćemo istražiti koji enzimi, uključeni u mitohondrijsku i peroksisomsku ß-oksidaciju, mogu biti regulirani lipidima hrane. Istraživanja će biti provedena na štakorima kojima će biti induciran dijabetes tipa 1 i 2 te će dobivati hranidbene tretmane s varirajućih razinama n3/n6 i povećanom koncentracijom DHA. Integriranje rezultata pokusa objasnit će promjene u koncentracijama DHA kod različitih tipova dijabetesa. Istraživanja na subcelularnoj razini omogućit će utvrđivanje učinka dijabetesa na mitohondrijsku i peroksisomsku ß-oksidaciju i metabolizam DHA. Istraživanje metaboloma DHA povezat će prehranu, dijabetes i bioaktivne produkte DHA. Naposljetku, podaci iz cjelokupnog projekta rezultirat će integracijom znanja i boljim razumijevanjem biosinteze DHA.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Tomislav Mašek
Web stranica: http://www-staro.vef.unizg.hr/dislipidha/index.htm

Lipidi hrane, spol i dob u patogenezi metaboličkog sindroma – Diet Met Syn

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2017. - 2021.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Svrha projekta je bolje razumijevanje utjecaja hrane, spola i dobi na razvoj metaboličkog
sindroma te omogućiti nove pristupe prevenciji i liječenju metaboličkog sindroma
putem modifikacije prehrane, kao i bolje razumijevanje veze između kronične upale
izazvane pretilošću i tumora. Metabolički sindrom obilježava nekoliko metaboličkih
čimbenika rizika, uključujući rezistenciju na inzulin, dislipidemiju, prekomjernu
tjelesnu masu i hipertenziju. Poremećaj metabolizma lipida ključna je komponenta u
razvoju metaboličkog sindroma pa je i prevalencija metaboličkog sindroma povezana
sa stupnjem pretilosti. Stoga, promjene u sastavu hrane mogu biti važna strategija
za prevenciju metaboličkog sindroma i posljedičnih bolesti. Pretilost nastaje tijekom
dugotrajne pozitivne energetske ravnoteže koja potiče proupalni odgovor. Masne stanice
hipertrofiraju i stvaraju povećane količine proupalnih adipokina. Pojačano izlučivanje
proupalnih peptida potiče infiltraciju upalnih stanica kao što su makrofagi i limfociti
što rezultira promjenom mikrouvjeta u masnom tkivu. To uzrokuje kroničnu upalu i
pojačan dotok lipida iz masnoga tkiva u jetru, mišićno tkivo i gušteraču što rezultira
s glukotoksičnošću i lipotoksičnošću. Stanje kulminira pogoršanjem u inzulinskoj
signalizaciji, nereguliranom homeostazom glukoze i razvojem rezistencije na inzulin.
Kronična upala i rezistencija na inzulin danas su prepoznati kao bitni čimbenici kod
mnogih bolesti kao što su dijabetes tipa 2, kardiovaskularne bolesti, Alzheimerova
bolest i tumori. U prvoj godini projekta objavljen je jedan rad u bazi Current Contents
i tri priopćenja na međunarodnim kongresima.

Kontakt: Kristina Starčević, kstarcevic@vef.hr
Web stranica: http://intranet.vef.unizg.hr/dietmedsyn/

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content