Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo

Nastavnim planom i programom studija veterinarske medicine koji je započeo akademske godine 2005./2006. predmet Upravno veterinarstvo izvodi se u X. semestru s ukupnom satnicom od 15 sati predavanja i 30 sati vježbi, a predmet Sudsko veterinarstvo u XI. semestru s ukupno 15 sati predavanja i 30 sati vježbi.

Svrha predmeta Upravno veterinarstvo je upoznati studente sa značenjem veterinarske djelatnosti kroz pravne akte Republike Hrvatske, a koji se tiču zaštite zdravlja životinja, provedbe mjera veterinarskog javnog zdravstva, veterinarske zaštite okoliša, stavljanje u promet i proizvodnju veterinarsko medicinskih proizvoda, te provođenje službenih kontrola i inspekcijskih nadzora u području veterinarstva. Isto tako, upoznaje ih se s odgovornošću, obvezama i dužnostima fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja, što uključuje zaštitu njihovog života, zdravlja i dobrobiti, načina postupanja sa životinjama, uvjeti koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, prijevozu, obavljanju pokusa, klanju i usmrćivanju životinja. Po odslušanom kolegiju studenti će biti osposobljeni ispravno tumačiti, primjenjivati, a u konačnici i provoditi zakonske i podzakonske akte područja veterinarske djelatnosti.

Nastava iz predmeta Sudsko veterinarstvo koncipirana je način da se studenta uvede u područje ove specijalne grane veterinarske medicine. Ona ukazuje studentima da se problematikom sudske medicine bave svi veterinari, a ne samo specijalisti ove veterinarske discipline. Cilj predmeta je osposobiti studenta za pravno-medicinsko prosuđivanje spornih slučajeva u svezi sa životinjama i životinjskim proizvodima, ukazati na načine postupanja na mjestu događaja, te koje su pretpostavke za osiguravanje vjerodostojnog materijalnog dokaza. Studenti se upoznaju s načinom izrade sudsko veterinarskih vještačenja, te se osposobljavanju za iznošenje svojeg stručnog objašnjenja bilo putem nalaza i mišljenja kroz veterinarska vještačenja i/ili iskaz sudu ili drugom tijelu koji ga navedeno traži. Isto tako studente se upoznaje i osposobljava za utvrđivanje boli, patnje, straha i ozljeda nastale pri zanemarivanju, zlostavljanju ili drugom okrutnom postupanju prema životinjama. Naposljetku, studentima se daje na znanje koju odgovornost nose veterinarski djelatnici pri izvođenju svakodnevnih poslova, te koje su najčešće stručne pogreške.

Na Zavodu se predaju i dva izborna predmeta: Upravni postupak i veterinarska inspekcija te predmet Odgovornost u veterinarskoj struci. U međuvremenu je izborni predmet Upravni postupak i veterinarska inspekcija ukinut, kako bi se stvorile pretpostavke za uvođenjem novog izbornog predmeta Biološki tragovi i dokazi u sudskom veterinarstvu u XII. semestru.

prof. dr. sc. Petar Džaja

redoviti profesor, trajno zvanje
Petar Džaja

prof. dr. sc. Severin Krešimir

redoviti profesor
Severin Krešimir

dr. med. vet. Magdalena Palić

asistentica
Magdalena Palić

Marija Šestić

tehnička suradnica
Marija Šestić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Upravno veterinarstvo
Povijest veterinarske medicine
Biološki tragovi i dokazi u sudskom veterinarstvu
Odgovornost u veterinarskoj struci
Sudsko veterinarstvo
Uvod u veterinarstvo

Doktorski studij

Metode znanstvenoistraživackog rada

Studij na engleskom jeziku

Introduction to veterinary
Veterinary Ethics

Utjecaj lipida hrane na prevenciju metaboličkog sindroma

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: dr. sc. Kristina Starčević; kristina.starcevic@vef.hr

Support to EU “Contribution to implementation of CITES Convention in BiH”

Izvori financiranja: EU
Trajanje: 2017. - 2018.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:
Kontakt: Izv. prof. dr. sc. Krešimir Severin

Lipidi hrane, spol i dob u patogenezi metaboličkog sindroma – Diet Met Syn

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2017. - 2021.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Svrha projekta je bolje razumijevanje utjecaja hrane, spola i dobi na razvoj metaboličkog
sindroma te omogućiti nove pristupe prevenciji i liječenju metaboličkog sindroma
putem modifikacije prehrane, kao i bolje razumijevanje veze između kronične upale
izazvane pretilošću i tumora. Metabolički sindrom obilježava nekoliko metaboličkih
čimbenika rizika, uključujući rezistenciju na inzulin, dislipidemiju, prekomjernu
tjelesnu masu i hipertenziju. Poremećaj metabolizma lipida ključna je komponenta u
razvoju metaboličkog sindroma pa je i prevalencija metaboličkog sindroma povezana
sa stupnjem pretilosti. Stoga, promjene u sastavu hrane mogu biti važna strategija
za prevenciju metaboličkog sindroma i posljedičnih bolesti. Pretilost nastaje tijekom
dugotrajne pozitivne energetske ravnoteže koja potiče proupalni odgovor. Masne stanice
hipertrofiraju i stvaraju povećane količine proupalnih adipokina. Pojačano izlučivanje
proupalnih peptida potiče infiltraciju upalnih stanica kao što su makrofagi i limfociti
što rezultira promjenom mikrouvjeta u masnom tkivu. To uzrokuje kroničnu upalu i
pojačan dotok lipida iz masnoga tkiva u jetru, mišićno tkivo i gušteraču što rezultira
s glukotoksičnošću i lipotoksičnošću. Stanje kulminira pogoršanjem u inzulinskoj
signalizaciji, nereguliranom homeostazom glukoze i razvojem rezistencije na inzulin.
Kronična upala i rezistencija na inzulin danas su prepoznati kao bitni čimbenici kod
mnogih bolesti kao što su dijabetes tipa 2, kardiovaskularne bolesti, Alzheimerova
bolest i tumori. U prvoj godini projekta objavljen je jedan rad u bazi Current Contents
i tri priopćenja na međunarodnim kongresima.

Kontakt: Kristina Starčević, kstarcevic@vef.hr
Web stranica: http://intranet.vef.unizg.hr/dietmedsyn/

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content