Akti

Akti Veterinarskog fakulteta koji nisu na ovom popisu nalaze se na stranicama nadležnih povjerenstava

Novi Statut Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o prihvaćanju Statuta

Strategija razvoja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju 2018. – 2022.

Strategija razvoja Veterinarskoga fakulteta za razdoblje 2023-2027

Strateški program znanstvenih istraživanja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2016. – 2022.

Strateški program znanstvenih istraživanja Veterinarskoga fakulteta_2024_2029

Pravilnici i poslovnici

Pravilnik o doktorskom studiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2022 godina

Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Povjerenik za biosigurnost

Nacrt Pravilnika o sustavu video nadzora Veterinarskoga fakulteta

Pravilnik o prijepisu diplome

Pravilnik o ustroju i sistematizaciji 2019

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Veterinarskoga fakulteta

Poslovnik o radu fakultetskoga vijeća

Poslovnik o radu radnih tijela fakultetskog vijeća

Poslovnik o radu Tajništva Veterinarskog fakulteta

Pravilnik o izboru pročelnika odjela i predstojnika zavoda/klinika veterinarskog fakulteta

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

Naputak o postupku izbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta

Izmijene i dopune Pravilnika o uvjetima izbora u zvanja 2022

Pravilnik o načinu izbora i pravima izabranika u počasno zvanje professor emeritus

Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i voditelja asistenta

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika Veterinarskog fakulteta

Pravilnik o nagradama i priznanjima

Pravilnik o integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o integriranom prediplomskom i diplomskom studiju

Pravilnik o integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju (2022.)

Odluka o Izmjeni i dopuni Pravilnika o integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju (2022.)

 

 

Primjena ishoda učenja

Primjena ishoda učenja redovotih predmeta

Primjena ishoda učenja izbornih predmeta

Primjena ishoda učenja obvezno-izbornih predmeta usmjerenja

Primjena ishoda učenja izbornih predmeta usmjerenja

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

(OBRASCI VEZANI UZ DIPLOMSKI RAD PREUZIMAJU SE NA STRANICI (REFERADA – VAŽNI DOKUMENTI))

Pravilnik o poslijediplomskim studijima Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o doktorskom studiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o doktorskom studiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2022 godina

Odluka o raspodjeli školarine doktorskog studija veterinarske znanosti 2022. godina

Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi i izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Veterinarskoga fakulteta

Pravilnik o prijavi i kriterijima vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu

Pravilnik o ustroju i radu znanstveno-nastavnog poligona Fakultetsko dobro Dugo Selo

Pravilnik o ustroju i radu lovno-nastavnog poligona Veterinarskog fakulteta

Pravilnik o ustroju i radu središnje knjižnice Veterinarskog fakulteta

Pravilnik o ambulantnoj klinici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Veterinarskog fakulteta u Zagrebu

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni

Pravilnik o korištenju žiga, pečata, znaka i zastave Veterinarskog fakulteta

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Veterinarskog fakulteta

Popis dokumentarnog gradiva Veterinarskog fakulteta i prednika s rokovima čuvanja

Popis informacijskih sustava Veterinarskog fakulteta

Pravilnik o sigurnosnoj politici i sigurnosti informacijskoga sustava Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o radu

Zaštita na radu

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Odluka o imenovanju članova Odbora za zaštitu na radu

Odluka o provođenju alko-testiranja

Naputak o načinu provođenje alko-testiranja

Korištenje službenih vozila

Pravilnik o korištenju službenih vozila Veterinarskoga fakulteta

Procedura korištenja službenih vozila

Osoba zadužena za nepravilnosti

Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zaštita dostojanstva radnika

Odluka o imenovanju osobe zadužene za zaštitu dostojanstva radnika

Volontiranje

Zakon o volonterstvu

Etički Kodeks volontera

Ugovor o volontiranju

Dodatak Ugovora o volontiranju

Potvrda o volontiranju

Potvrda o kompetenciji

Volunteer Agreement

Annex to the Volunteer Agreement

Zaštita podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija

Katalog informacija Veterinarskog fakulteta

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Veterinarskog fakulteta

Odluka o imenovanju Službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Kodeks ponašanja studentica i studenata Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Plan rodne ravnopravnosti Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kućni red

Pravilnici i propisi Sveučilišta u Zagrebu

Statut Zagrebačkog sveučilišta

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

Odluke i pravilnici rektorskog zbora

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12)

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

Hrvatska pošta

Naputak o pakiranju uzoraka

Video nadzor

Obavijest o donošenju odluke o uvođenju video nadzora Veterinarskog fakulteta

Odluka o imenovanju ovlaštene osobe za upravljanje video nadzorom i pristup podacima sa video nadzora

 

Dokumenti na engleskom jeziku

Gender Equality Plan of the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Zagreb

Code of Conduct for Students of the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Zagreb

Professor Emeritus

Regulation on organisation and systematization of employment position_2019_EN

Regulation on Quality Assurance VEFUNIZG 2019

Regulations on disciplinary responsibility of students of the Faculty of Veterinary Medicine

Regulations on postgraduate specialist studies

Regulations on the ambulatory clinic

Regulations on university instructional literature and publishing activity

Rules of procedure on the work of working bodies

Sabbatical leave regulations

Statute FVMUZ_ENG

Regulations of Doctoral studies Veterinary Sciences 2021

REGULATIONS ON INTEGRATED UNDER-GRADUATE AND GRADUATE STUDIES-AGK

Instructions for writing a Master’s Thesis

DVM_01_Application for Approval of the Proposed Subject and Mentor of a Master s Thesis-EN

DVM_02_Decision on Approval (Rejection) of the Proposed Subject and Mentor of a Master s

DVM_03_Decision to Accept a Master s Thesis and Members of the Committee for Defence -EN

DVM_04_Application to Change the Subject andor Mentor of a Master’s Thesis-EN

DVM_05_Decision on Approval of the Change of Subject andor Mentor for a Master s Thes-EN

DVM_06_Request for Recognition of an Equivalent for a Scientific Master’s Thesis-EN

DVM_07_Request for Recognition of the Equivalent of a Scientific Master’s Thesis-EN

PROTOCOL FOR STUDENTS DURING CLINICAL NIGHT DUTIES AT THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE UNIVERSITY OF ZAGREB_2023_24

 

 

 

Skip to content