Akti

Akti Veterinarskog fakulteta koji nisu na ovom popisu nalaze se na stranicama nadležnih povjerenstava.

Statut Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o prihvaćanju Statuta

Strategija razvoja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju 2018. – 2022.

Strateški program znanstvenih istraživanja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2016. – 2022.

Pravilnici i poslovnici

Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Nacrt Pravilnika o sustavu video nadzora Veterinarskoga fakulteta

Pravilnik o prijepisu diplome

Pravilnik o ustroju i sistematizaciji 2019

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Veterinarskoga fakulteta

Poslovnik o radu fakultetskoga vijeća

Poslovnik o radu radnih tijela fakultetskog vijeća

Poslovnik o radu Tajništva Veterinarskog fakulteta

Pravilnik o izboru pročelnika odjela i predstojnika zavoda/klinika veterinarskog fakulteta

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

Naputak o postupku izbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta

Pravilnik o načinu izbora i pravima izabranika u počasno zvanje professor emeritus

Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i voditelja asistenta

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika Veterinarskog fakulteta

Pravilnik o nagradama i priznanjima

Pravilnik o integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o integriranom prediplomskom i diplomskom studiju

Pravilnik o poslijediplomskim studijima Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o doktorskom studiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi i izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Veterinarskoga fakulteta

Pravilnik o prijavi i kriterijima vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu

Pravilnik o ustroju i radu znanstveno-nastavnog poligona Fakultetsko dobro Dugo Selo

Pravilnik o ustroju i radu lovno-nastavnog poligona Veterinarskog fakulteta

Pravilnik o ustroju i radu središnje knjižnice Veterinarskog fakulteta

Pravilnik o ambulantnoj klinici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Veterinarskog fakulteta u Zagrebu

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni

Pravilnik o korištenju žiga, pečata, znaka i zastave Veterinarskog fakulteta

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnoga gradiva Veterinarskog fakulteta

Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prednika, s rokovima čuvanja

Pravilnik o sigurnosnoj politici i sigurnosti informacijskoga sustava Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o korištenju službenih vozila Veterinarskoga fakulteta

Osoba zadužena za nepravilnosti

Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Pravilnik o postupku i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o imenovanju povjerenika ovlaštenih za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika

Naputak o načinu provođenja alkotestiranja na Veterinarskom fakultetu

Odluka o provođenju alkotestiranja

Volontiranje

Zakon o volonterstvu

Etički Kodeks volontera

Ugovor o volontiranju

Dodatak Ugovora o volontiranju

Potvrda o volontiranju

Potvrda o kompetenciji

Zaštita podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija

Katalog informacija Veterinarskog fakulteta

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Veterinarskog fakulteta

Odluka o imenovanju Službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.

Pravilnici i propisi Sveučilišta u Zagrebu

Statut Zagrebačkog sveučilišta

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

Odluke i pravilnici rektorskog zbora

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12)

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

Hrvatska pošta

Naputak o pakiranju uzoraka

Zaštita na radu

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za zaštitu na radu

Video nadzor

Obavijest o donošenju odluke o uvođenju video nadzora Veterinarskog fakulteta

Odluka o imenovanju ovlaštene osobe za upravljanje video nadzorom i pristup podacima sa video nadzora

Skip to content