AUF

Uključuje više 1000 članova – institucija u preko 100 zemalja svijeta.

Hrvatski kandidati mogu boraviti na nekom od sveučilišta članica AUF-a diljem svijeta. Hrvatska pripada pod nadležnost Ureda za srednju i istočnu Europu sa sjedištem u Bukureštu, Rumunjska.

Kandidate se primarno potiče, davanjem prioriteta pri selekciji, da mobilnosti i projekte realiziraju unutar članica koje su pod nadležnošću pripadajućeg ureda, osim u slučaju opravdanih okolnosti kad je istu moguće realizirati izvan pripadajuće regije i ureda.

Uvjet za kandidata i projektnog predlagatelja jest znanje francuskog jezika koje nije potrebno dokazivati certifikatima.

Potiču se komentorstva (tzv. cotutelle), zdrženi studiji, a postoje natječaji za doktorske, poslijedoktorske stipendije, gostovanja predavača, razmjenu studenata, sudjelovanje na konferencijama itd.

Više informacija o AUF-u:

www.auf.org

www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/partnerstva/medunarodne-sveucilisne-mreze/

https://web.facebook.com/aufeuropecentraleetorientale/

Skip to content