Javna nabava

Opće informacije

Broj telefona: 2390-100
Broj telefaksa: 2441-390
Poštanska adresa: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb
Adresa elektroničke pošte: info@vef.hr

Javna nabava


Registar ugovora

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/2020) Registar ugovora  Sveučilišta u Zagrebu Veterinarskog fakulteta objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)

 

Proces javne nabave


 

Javni natječaji

Javni natječaji Veterinarskoga fakulteta

 

DHL


Skip to content