Završeni projekti

Digital education in veterinary studies – DEVet

Izvori financiranja: Erasmus+
Trajanje: 2021. - 2022.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Veterinary profession at the EU level is legally listed among the regulated professions which means that the education of European veterinarians must comply with minimal quality standards defined through the European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT). Standards of veterinary education revolve around the list of so-called “Day–one Competences”, representing the body of knowledge and skills that the veterinary school must provide for all its students by the date of their graduation. Compliance to standards for each individual veterinary education establishment is certified through an elaborate accreditation procedure carried out by EAEVE re-currently, every 7 years.

After the outbreak of COVID in March 2020 Switching to the online theoretical teaching has been almost seamless. However, hands-on experience, i.e. laboratory, microscopy, necropsy, indoor and outdoor clinical teaching etc. were seriously affected during occasional “lockout” periods since there weren’t any suitable means to compensate at least for some of the topics, with the ready to use online teaching material.

Objectives of the project are:

– to upgrade the system of delivery of digital teaching material for distance and classroom learning (e-learning platform);

– to inspire/stimulate teachers to upgrade their abilities to produce higher quality digital teaching material;

– to produce a substantial volume of digital teaching material.

– to search for the existing, suitable, open access e-learning material on the Internet and integrate it into the teaching process at all partner faculties.

Joint production of high quality veterinary digital educational material, i.e. videos, micrographs collections, photo collections, animations and presentations, drawings, schemes, posters, datasets, handouts, brochures; internet sources retrieval; building of the e-learning platform.

Digital film and photograph recording and processing of laboratory and clinical procedures, microscope specimen preparation and recording, digital drawing and animation, targeted Internet search, performed by the creative teams of teachers and technicians at all partner institution; platform and database programming, download and maintenance perform by the IT services.

Impact

1) The enhancement of the institutions’ capacity for the production of HQ digital educational materials.

2) New e-learning platform at FVMUB, installed, organized and uploaded with existing and newly produced intellectual products.

3) Production, by all participants, of the high quality digital educational material in substantial quantity and diversity, offered as an open resource.

4) Diverse collection of high quality Open Source digital educational material collected from the Internet.

Longer term benefits include broadening of teacher’s didactic skills towards the digital era; improvement of partners’ distance learning capabilities; better acceptance of the teaching material by the “millennial” students generations; upgrade of knowledge of practicing (graduated) veterinarians, improvement of veterinary services.

Kontakt: slavica@vef.hr

„Unaprjeđenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje na Veterinarskom fakultetu – WildRescueVEF“

Izvori financiranja: ERDF - Europski fond za regionalni razvoj
Trajanje: 2021. - 2023.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

U svrhu unaprjeđenja oporavilišta za divlje životinje na Veterinarskome fakultetu koje djeluje od 2017. godine odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike,  početkom 2021. godine započeo je projekt pod nazivom „Unaprjeđenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje na Veterinarskom fakultetu – WildRescueVEF“ koji se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt će trajati 30 mjeseci, a doprinijet će zbrinjavanju većeg broja  i vrsta jedinki divljih životinja – gmazova, vodozemaca, ptica i manjih sisavaca, edukaciji osoblja, studenata i javnosti, te saznavanju brojnih novih informacija o fiziološkim i patološkim stanjima divljih životinja. U periodu trajanja projekta, preuredit će se unutarnji i vanjski prostori Veterinarskoga fakulteta kako bi se povećao kapacitet smještaja za divlje životinje, te će se nabaviti nova suvremena oprema.

Osim samog zbrinjavanja ozlijeđenih i bolesnih životinja, cilj projekta je i edukacija djelatnika oporavilišta kroz razne radionice, kongrese i tečajeve za rehabilitatore, te kroz  posjete drugim oporavilištima u zemlji i inozemstvu.

Jedan od glavnih ciljeva oporavilišta je edukacija široke populacije o zaštiti prirode i bioraznolikosti, osobito edukacije mladih. Kroz interaktivne radionice, učenici osnovnih i srednjih škola moći će se upoznati s divljim životinjama koje nas okružuju, postupcima u slučaju pronalaska životinje, te važnosti očuvanja prirode i bioraznolikosti. Izradit ćemo i edukativne brošure o divljim životinjama koje će se moći skinuti sa web stranica Veterinarskoga fakulteta. Studenti će se moći uključiti u rad oporavilišta kao volonteri. Kroz volonitiranje će naučiti brojne stvari vezane uz ekologiju, biologiju i patologiju divljih životinja, a zajedno s djelatnicima oporavilišta imat će priliku sudjelovati i u brojnim edukativnim aktivnostima te raznim javnim događajima i festivalima koji promiču zaštitu prirode i edukaciju budućih generacija.

Kontakt: maja.lukac@vef.hr, doc. dr. sc. Maja Lukač

Biomolekule koje vežu metale i zdravstveni poremećaji kod slatkovodnih organizama izloženih industrijskom otpadu

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2020. - 2023.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Jedan od vodećih problema vodenih sustava u svijetu je neprestani porast njihovog onečišćenja koje potječe od različitih vrsta antropogenih aktivnosti, poput industrijske proizvodnje, iskapanja ruda i  taljenja. Među brojnim vrstama zagađivala u okolišnim istraživanjima značajno mjesto zauzimaju metali/metaloidi. Obveza je europskih zemalja osigurati dobru kakvoću svojih slatkovodnih sustava u skladu s Okvirnom direktivom o vodama Europske Unije (EU WFD; 2000), s ciljem osiguravanja opskrbe pitkom vodom za populaciju, kao i zaštitom slatkovodne biote. Kako bi to bilo ostvareno, uobičajeno je nadzirati onečišćenje slatkih voda metalima, odnosno mjeriti koncentracije otopljenih metala u vodi, kao frakciju koja je u većoj mjeri biološki raspoloživa u usporedbi s ukupnim koncentracijama metala te mjeriti koncentracije metala u sedimentu, kao mogući izvor metala u prehrani akvatičkih organizama. Nadalje, u ekotoksikološkoj se procjeni zagađenja metalima smatra standardnim istraživačkim pristupom odrediti razinu bioakumulacije metala, kao i promjene u razinama i aktivnostima biomarkera izloženosti i učinaka metala (npr. ukupnih citosolskih proteina (TP) za procjenu općeg stresa, metalotioneina (MT) za procjenu izloženosti metalima, ukupnog glutationa (tGSH) i katalaze (CAT) za procjenu antioksidativnog kapaciteta, malondialdehida (MDA) za procjenu oksidativnih oštećenja i acetilkolinesteraze (AChE) za procjenu izloženosti organskim zagađivalima i metalima) u organima akvatičkih organizama, što je najučinkovitiji način procjene potencijalnih učinaka metala na akvatičku biotu. Ribe i školjkaši predstavljaju dobar izbor bioindikatorskih organizama u takvim istraživanjima, ribe zato što se nalaze na vrhu akvatičkog hranidbenog lanca te stoga odražavaju kombinaciju biotičkih i abiotičkih uvjeta pojedinog akvatičkog okoliša, a školjkaši zato što su sedentarni organizmi, poznati po tome što akumuliraju visoke razine metala te unatoč tome preživljavaju. Uz to, riblja jetra i probavne žlijezde školjkaša preporučljivi su ciljni organi za navedene analize, jer predstavljaju metabolička, detoksikacijska i skladišna središta njihovih organizama. No, kako bismo ostvarili potpuniji uvid u učinke onečišćenja metalima i bioakumulaciju metala u akvatičkim organizmima, poput riba i školjkaša, važno je prikupiti informacije o sudbini metala u organima i stanicama bioindikatora nakon njihovog unosa i raspodjele unutar organizama. Mnogi elementi u tragovima imaju značajne biološke uloge kao sastavni dijelovi enzima ili proteinskih struktura. A često se pretpostavlja kako i njihova toksičnost proizlazi iz reakcija u citosolu, putem nespecifičnog vezanja na fiziološki važne molekule te njihove posljedične inaktivacije. Nakon ulaska u organizam, metali se mogu vezati na mnoštvo raznih biomolekula koje sudjeluju u metaboličkim funkcijama, pohranjivanju, detoksikaciji, mehanizmima toksičnosti ili izlučivanju. Za mnoge elemente, biološke funkcije i mehanizmi toksičnosti u akvatičkim organizmima još uvijek nisu dovoljno istraženi, a proteini na koje se vežu tek su djelomično prepoznati i opisani. Stoga je u novije vrijeme razvijeno novo znanstveno područje, pod imenom metalomika, a njegov najvažniji istraživački cilj je razjašnjenje fizioloških uloga i funkcija biomolekula koje vežu metalne ione u biološkim sustavima. Metalomičke analize zahtijevaju složene multidimenzionalne analitičke pristupe, uključujući tehnike razdvajanja, poput različitih tehnika tekućinske kromatografije, detektor visoke osjetljivosti specifičan za elemente, poput HR ICP-MS-a, te detektor specifičan za molekule, koji je zasnovan na spektrometriji masa, za karakterizaciju razdvojenih biomolekula koje vežu metale. Metalomičke pristupe i strategije trebalo bi češće primijenjivati u okolišnim istraživanjima radi razjašnjavanja mnogobrojnih novih metaloproteina u ribama i školjkašima, sa svrhom otkrivanja mehanizama koji se nalaze u pozadini metaboličkih funkcija i toksičnih učinaka metala te naposljetku identificiranja novih biomarkera zagađenja metalima. Nadalje, u literaturi je opisano kako izvjesni metali mogu uzrokovati različite zdravstvene probleme kod riba, poput imunosupresije i povećane osjetljivosti na virusne i bakterijske bolesti, deformacije koštanog sustava, neoplazme, poremećaje osmoregulatornog sustava te patološke promjene na jetrima riba, što je razlog za pobliže izučavanje učinaka zagađenja metalima na zdravlje riba.

Ovaj je projekt, dakle, predložen iz nekoliko razloga: 1) s ekološkog stajališta, jer je važno prepoznati izvore zagađenja slatkovodnih ekosustava i definirati snagu njihovog utjecaja; 2) jer je važno definirati posljedice zagađenja na akvatičke organizme, kako bi se osiguralo očuvanje njihove bioraznolikosti, kao i zdravlja; 3) jer je važno procijeniti rizik za ljudsko zdravlje uslijed konzumacije slatkovodnih organizama, posebice riba; 4) sa stajališta zagađenja metalima, jer je važno definirati promjene i zdravstvene poremećaje koji se javljaju kod akvatičkih organizama na odgovarajućim razinama izloženosti metalima te utvrditi sudbinu metala i njihovo ponašanje u organizmima nakon bioakumulacije; 5) jer je važno proširiti znanje o funkcijama, mehanizmima detoksikacije i toksičnim učincima metala u ribama i školjkašima, kao reprezentativnim bioindikatorima, primjenom modernih metodoloških pristupa; 6) jer je nužno identificirati biomolekule koje vežu metale te ih, kada je moguće, primijeniti kao biomarkere izloženosti i učinaka metala.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Emil Gjurčević

Dijagnostički značaj kalprotektina u ranom prepoznavanju upalnih stanja

Izvori financiranja: Europski fond za regionalni razvoj
Trajanje: 2019. - 2022.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Dražen Vnuk

CA18105 – Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance

Izvori financiranja: COST Action EU
Trajanje: 2019. - 2023.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

The European Food Safety Authority has recently proposed a generic framework for a modern, flexible and dynamic risk-based meat safety assurance system. Implementation of such a system is expected to be a slow and careful process that would involve its thorough development, fine-tuning and testing its practical feasibility and general impacts. There are many research groups in Europe that currently perform studies, mostly at national level, to fill the knowledge gaps related to such a new system. The main aim of the RIBMINS network is to combine and strengthen European-wide research efforts on modern meat safety control systems. The network will allow exchange of ideas, experience and results of country-level research studies. Furthermore, the aim is to create a platform for training of relevant participants in the new meat safety system and thus help its operability, as well as to inform relevant stakeholders about the requirements, benefits and consequences of the new system. The RIBMINS network will consist of five Working Groups: 1. on scope and targets of meat safety assurance, 2. on farm-level controls and risk categorisation of farms, 3. on abattoir-level controls and risk categorisation of abattoirs, 4. on meat safety assurance system impact with changes, addition and alternatives to meat inspection, and 5. on meat safety assurance system training, communication and monitoring. Overall, the network shall help the full development and implementation of the general principles of meat safety assurance system across Europe for the benefit of consumers, industry and protection of animal health and welfare.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec, nzdolec@vef.hr
Web stranica: https://www.cost.eu/actions/CA18105/#tabs|Name:overview

Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation

Izvori financiranja: COST
Trajanje: 2019. - 2023.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Epidemiological studies assessing disease prevalence are critically important to both the identification and control of pathogens in humans and animals (including zoonosis and food borne outbreaks). However, countries typically collect data in a way that is best suited for their specific needs, and non-standardized sampling strategies and diagnostic methods produce prevalence estimates that cannot be directly compared. Hence, the need for harmonization, which has been often highlighted in reports of relevant EU institutions, like the ECDC and EFSA. Despite the availability of appropriate statistical methods – Bayesian Latent Class Models (BLCMs) – that adjust for the imperfect accuracy of the diagnostic process and produce comparable prevalence estimates, the number of research studies and scientific reports that use them is small compared to the number of instances that use of such methods would have been optimal. The objective of this proposal is to coordinate and promote the implementation of BLCMs through networking and knowledge transfer between BLCM experts and researchers working in statistics, epidemiology, diagnostics and population health. Specifically, we will (a) increase the visibility and collaboration of BLCM researchers, (b) promote stakeholder engagement, (c) provide training and networking opportunities for ECIs and ITC researchers, (d) create separate training opportunities for policy makers and stakeholders, (e) establish a free online BLCMs repository, (f) set up an International society for BLCMs and (g) organize the first international conference of this society. The strongest asset of this proposal is its strong interdisciplinary nature and broad network of proposers.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec
Web stranica: https://www.cost.eu/actions/CA18208

Beehive as a natural source of antibiotic alternatives

Izvori financiranja: Ekhagastiftelsen
Trajanje: 2019. - 2021.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: doc. dr. sc. Jelena Šuran

Carnivora Dinarica

Izvori financiranja: Interreg V-A Slovenija – Hrvatska
Trajanje: rujan 2018. - veljača 2021.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

“CARNIVORA DINARICA – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima”  puni je naziv projekta. Projekt je vrijedan 2.347.340 € i izvodit će se 30 mjeseci, do kraja veljače 2021.godine.

Glavna svrha projekta Carnivora Dinarica je poboljšanje statusa zaštite velikih zvijeri – euroazijskog risa, vuka i medvjeda – u područjima Natura 2000: Javorniki – Snežnik i Notranjski trikotnik u Sloveniji te na području Gorskog kotara i sjeverne Like u Hrvatskoj. Projektom je obuhvaćeno prekogranično šumsko područje, jedinstveno u Srednjoj Europi, gdje je na istom prostoru prisutno još oko 20 risova, 60 vukova i 700 medvjeda. Očuvanje njihove dugoročne prisutnosti od iznimnog je značaja za zaštitu biološke raznolikosti i ekosustava prekograničnog područja Slovenije i Hrvatske. S obzirom na dobru povezanost i prohodnost toga prostora upravo je međudržavna suradnja pri tom od ključnog značaja. Projekt je usredotočen na tri najvažnija zajednička izazova: i) poboljšanje strategije i uklanjanje nedostataka u prekograničnom upravljanju velikim zvijerima; ii) smanjenje rizika koji ugrožavaju velike zvijeri, posebno sve veći pritisak od čovjeka (promet, štete na poljoprivredi i fragmentacija staništa), te iii) (ne)razumijevanje uloge velikih zvijeri u ekosustavima.

Za više informacija kontaktirajte voditeljicu projekta Aleksandru Majić Skrbinšek, Univerza u Ljubljani, Biotehnološki fakultet, Odjel za biologiju (+386 1 3203 336, aleksandra.majicskrbinsek@bf.uni-lj.si)

Kontakt: Slaven Reljić, sreljic@vef.hr
Web stranica: https://www.carnivoradinarica.eu/en/

,,MetaDog” (Metabolomic approaches to novel biomarker discovery and deep phenotyping in kidney and cardiac diseases of dogs)

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2018. - 2022.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Metaboliti su male molekule sa važnom ulogom u svakom staničnom procesu koji su često promijenjeni u različitim bolestima. Tada se mogu koristiti kao biomarkeri koji imaju ulogu ključnih pokazatelja bolesti na individualiziranoj razini sa mogućnošću otkrivanja bolesti u ranoj fazi, prije njenog razvoja. Razvitak inovativnih, ‘’omika’’ tehnologija, kao što je metabolomika, danas omogućuje identifikaciju promjena u koncentracijama različitih metabolita, koji se tada koriste kao osjetljivi biomarkeri bolesti. Krv i urin sadrže mnoštvo do sada neproučavanih i nepoznatih biomarkera. Vrlo malo istraživanja u cilju procjene potencijala metabolomike i poboljšanja dijagnostike je provedeno na psima.  U ovom projektu metabolomskim pristupom istražit će biomarkeri u dvije česte  bolesti pasa; (a) protozoarna bolest – babezioza i (b) neinfektivna bolest –  idiopatska dilatativna kardiomiopatija (iDCM).

Ciljevi projekta su otkrivanje novih biomarkera za poremećaje rada bubrega i srca kod pasa, što bi omogućilo precizniju i adekvatniju dijagnozu,  prognozu i praćenje ovih bolesti; provedba neciljane / ciljane  metabolomske analize u serumu i urinu pasa s nekompliciranim i kompliciranim oblikom babezioze, kao i pasa s dijagnozom iDCM; identificirati nove dijagnostičke i prognostičke biomarkere;  procijeniti metabolomske profile prije i poslije terapije Imizolom  kako bi se identificirali novi dijagnostički i prognostički biomarkeri akutnog oštećenja bubrega (AKI) kod pasa;  proširiti put istraživanjima signalnih puteva radi poboljšanja razumijevanja patogeneze navedenih bolesti; poboljšati liječenje svakog pojedinog pacijenta na osnovi specifičnog metabolomskog otiska; uvođenje novih biomarkera u rutinsku praksu u veterinarskoj kliničkoj medicini; širenje inovativnih  tehnologija na Veterinarskom fakultetu; uvođenje  metabolomike u veterinarsku medicinu u Hrvatskoj; povećavanje  istraživačkog potencijala i vještina istraživača u molekularnoj veterinarskoj medicini te olakšavanje implementacije molekularne medicine u veterinarsku medicinu u Hrvatskoj.

U istraživanju će se koristiti suvremene ‘’omika’’ metode:  neciljana i ciljana metabolomska analiza primjenom tekućinske kromatografije, masene spektrometrije (LC-MS / MS) i plinske kromatografije (GC) -MS; inovativne bioinformatičke i biostatističke metode koje omogućavaju detaljnu analizu dobivenih podataka kao i  ekstrakciju korisnih informacija iz velikog broja podataka dobivenih korištenjem MS tehnologije.

Očekuje se da rezultati provedenog israživanja potvrde korist primjene metabolomskog pristupa u proučavanju interakcija patogena i domaćina (pas-B. canis) i procjeni biokemijskih promjena u domaćinu. Infekcija B. canis vjerojatno uzrokuje značajne promjene u ravnoteži metabolita u  serumu i urinu inficiranih pasa. Procijeniti će se potencijalna dijagnostička vrijednost novih biomarkera za AKI-a. Rezultati će omogućiti raniju dijagnozu i prognozu akutnog AKI kod babezioze, kao i raniju dijagnozu iDCM kod pasa, čime se sprječava razvoj komplikacija ili usporava razvoj bolesti. Neciljani LC-MS / MS metabolomski pristup će profilirati metaboličke promjene u serumu pasa sa  B. canis, a ciljani metabolomski pristup omogućit će istodobnu kvantifikaciju velikog broja određenih metabolita i time doprinijeti boljem poznavanju metaboličkog profila pasa. Identificirani biomarkeri donijet će razvoju individualnog pristupa u liječenju pacijenata i time unaprijediti brigu o pacijentu.

Identifikacija skupina komplementarnih biomarkera omogućiti će implementaciju metabolita u proces dijagnoze i praćenja bolesti, a detaljnim uvidom u odvijanje metaboličkih puteva u pojedinim bolestima identificirati će se novi potencijalni ciljevi u dijagnostici i terapiji iDCM i AKI. Metabolomički pristup unaprijedit će veterinarsku kliničku medicinu identifikacijom potencijalnih terapeutskih ciljeva za nove lijekove  i implementirati nove tehnologije kao što je metabolomika u veterinarsku medicinu u Hrvatskoj. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu implementirati će se nova i  inovativna istraživanja upotrebom suvremenih tehnologija koje će otvoriti novu stranicu u post genomskim istraživanjima. Očekivani znanstveni rezultati poboljšat će dijagnozu i prognozu babezioze i iDCM te identificirati potencijalne ciljeve terapije tih bolesti. Sa dugoročnog gledišta, provedba projekta omogućit će uvođenje metabolomike u kliničku veterinarsku medicinu u Hrvatskoj prenošenjem  znanja iz ”omika” područja u druge dijelove veterinarske medicine. Na kraju, uspješna realizacija projekta profilirati će Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao vodeću ustanovu u primjeni ”omika” tehnologija u veterinarskoj medicini na prostorima jugoistočne Europe.

Kontakt: Prof. dr. sc. Vladimir Mrljak
Web stranica: https://www.vetmedzg.eu/hr/metadog/o-projektu-81

Interakcija nositelj-parazit: odnos tri različita tipa nositelja prema invaziji metiljem Fascioloides magna

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2018. do 2022.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Fascioloidoza je invazijska bolest uzrokovana sa za Europu nezavičajnom vrstom dvorodnog metilja Fascioloides magna. Za sada je moguće razlikovati tri tipa konačnih divljih nositelja ovog metilja u Europi: tipični (jelen obični i lopatar), ”slijepa ulica” (svinja divlja) i atipični (srna obična, muflon i divokoza). Iako je pojava ovog parazita potaknula razmjerno velik interes znanstvene javnosti rezultirajući objavom brojnih znanstvenih članaka, interakcije nositelj-parazit i dalje nisu razjašnjene. Pri tome je fascioloidoza atipičnih nositelja često smrtonosna bolest te je na invadiranim područjima zabilježen pad brojnosti srna. Cilj je razumijevanje interakcije nositelj-parazit u različitim tipovima nositelja. Pretpostavke projekta su: i) trajna migracija metilja kroz jetru nositelja je posljedica neadekvatnog imunosnog odgovora nositelja, i ii) trajna migracija metilja kroz jetru nositelja posljedica je nemogućnosti spolnog sazrijevanja metilja. Ciljevi projekta su: a) proučiti makroskopske i mikorskopske promjene na i u jetrima različitih tipova nositelja, b) razumjeti imunosni odgovor na metilja F. magna kod različitih nositelja, c) usporediti raznolikost/postojanje specifičnih alela MHC gena kod različitih tipova nositelja, d) analizirati različite stadije metilja kod različitih nositelja. Uzorci krvi, čitave jetre i metilji prikupit će se tijekom redovitih lovnih zahvata. Jedinke ćemo razvrstavati na negativne, invadirane, ponovno invadirane i izliječene. Životinje s područja na kojima nije utvrđena fascioloidoza će poslužiti kao potpuno negativne kontrole. Prikupljene uzorke analizirat ćemo parazitološki, omika metodama, NGS i klasičnom analizom MHC gena, seciranjem metilja. Analize će provesti tim oformljen tijekom provedbe uspostavnog istraživačkog projekta uz pomoć članova projekta ERA Chairs za dio proteomike. Očekujemo da će rezultati projekta pružiti odgovore o značajnim interakcijama između nositelja i parazita na primjeru fascioloidoze.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Dean Konjević, Dipl. ECZM, dean.konjevic@vef.hr
Web stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=7801&rok=2018-01

European Joint Doctorate in Molecular Animal Nutrition (MANNA, No: 765423)

Izvori financiranja: Horizon 2020
Trajanje: 2018. do 2022.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Glavni ciljevi projekta su:

(1) razvoj elitne europske škole koja će trenirati mlade istraživače u primjeni OMIC-a tehnologija u hranidbi domaćih životinja i temeljnim znanstvenim vještinama;

(2) evaluacija učinaka inovativnih dodataka u hrani na proizvodne sposobnosti životinja;

(3) dodjela dvostrukih doktorata (dr. sc.) u multidisciplinarnoj mreži s ciljem razvoja međunarodnih znanstvenika za globalno tržište rada.

Ciljevi će biti postignuti uz superviziju dvaju mentora s dvaju različitih sveučilišta i s jednim neakademskim partnerom za svakoga od 11 doktoranada. Oni će zajedno raditi na integriranim inovativnim znanstvenim projektima, strukturiranim da istražuju učinke antioksidansa, mikroRNA, egzosoma, metionina, lipida i biljnih protuupalnih tvari u obroku životinja na razvoj, probavu i metabolizam primjenjujući transkriptomiku, mikrobiomiku, proteomiku i metabolomiku na in vivo i in vitro modelima. Svi će rezultati biti analizirani analitičkim sustavom
temeljenim na IBM-Watson kognitivnom računalu.

Sredstva dodijeljena od EU-a za cijeli projekt iznose 2.793.778,56 eura, dok je udio hrvatskog partnera 247.761,00 eura. Koordinator projekta je prof. dr. sc. David Eckersall, ERA Chair voditelj na projektu VetMedZg i istodobno zaposlenik Veterinarskoga fakulteta, a institucija koordinator projekta jest University of Glasgow. Hrvatski istraživač na projektu MANNA je prof. dr. sc. Vladimir Mrljak. U projekt je uključeno 6 akademskih ustanova (University of Glasgow, Ujedinjeno Kraljevstvo; Universita Degli Studi Di Milano, Italija; Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, Njemačka; Universitat Autonoma De Barcelona, Španjolska; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Univerzita Veterinarskeho Lekarstva a Farmacie v Kosiciah, Slovačka), 9 privatnih kompanija i 3 javna znanstvena instituta iz 8 europskih država.

Kontakt: Vladmir Mrljak, vmrljak@vef.hr
Web stranica: http://www.phd4manna.eu/

Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa – INOJANJETINA

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2018. - 2022.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Janjeće meso odlikuje se vrlo plemenitim okusom i mirisom te se navodi kao izvor biološki vrijednih proteina, vitamina B-kompleksa i nekih minerala, lako je probavljivo te je  izvanrednih dijetetskih svojstava, no meso ima relativno visok udio masti (7,8 g / 100 g krtog mesa) i kolesterola (78 mg / 100 g krtog mesa). U ovom projektu naše prethodno znanstveno dokazane preporuke o sigurnom i djelotvornom uvođenju pripravka plemenite pečurke (PPP) u hranu za perad i svinje ispitat ćemo na modelu janjeta (što dosad nije poznato) te pritom istodobno predstaviti mogući tržišno novi proizvod (janjetine s nižim udjelima masti i kolesterola). U dosadašnjim smo istraživanjima zapazili snižavanje koncentracije kolesterola i glukoze u serumu ispitivanih ovaca hranjenih uz dodatak PPP-a, no je li isti učinak i na meso, nije poznato. S obzirom na navedeno, cilj je ovoga projekta ocijeniti utjecaj dodatka PPP-a na kvalitetu mesa janjadi koje bi onda bilo pogodno kao sirovina za proizvodnju funkcionalnih proizvoda koji se temelje na inovativnim rješenjima u tehnološkim postupcima proizvodnje. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Maja Popović sa Zavoda za biologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Suradnici:

Miljenko Šimpraga, Ana Shek Vugrovečki, Daniel Špoljarić, Bela Njari, Željka Cvrtila Fleck, Ivona Žura Žaja, Matko Kardum, Gordan Mršić, Lidija Kozačinski, Suzana Milinković Tur, Tomislav Mikuš, Ksenija Vlahović, Nina Poljičak Milas

https://www.inojanjetina.net/

Kontakt: Maja Popović, maja.popovic@vef.hr
Web stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=3685&rok=2016-06

Lipidi hrane, spol i dob u patogenezi metaboličkog sindroma – Diet Met Syn

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2017. - 2021.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Svrha projekta je bolje razumijevanje utjecaja hrane, spola i dobi na razvoj metaboličkog
sindroma te omogućiti nove pristupe prevenciji i liječenju metaboličkog sindroma
putem modifikacije prehrane, kao i bolje razumijevanje veze između kronične upale
izazvane pretilošću i tumora. Metabolički sindrom obilježava nekoliko metaboličkih
čimbenika rizika, uključujući rezistenciju na inzulin, dislipidemiju, prekomjernu
tjelesnu masu i hipertenziju. Poremećaj metabolizma lipida ključna je komponenta u
razvoju metaboličkog sindroma pa je i prevalencija metaboličkog sindroma povezana
sa stupnjem pretilosti. Stoga, promjene u sastavu hrane mogu biti važna strategija
za prevenciju metaboličkog sindroma i posljedičnih bolesti. Pretilost nastaje tijekom
dugotrajne pozitivne energetske ravnoteže koja potiče proupalni odgovor. Masne stanice
hipertrofiraju i stvaraju povećane količine proupalnih adipokina. Pojačano izlučivanje
proupalnih peptida potiče infiltraciju upalnih stanica kao što su makrofagi i limfociti
što rezultira promjenom mikrouvjeta u masnom tkivu. To uzrokuje kroničnu upalu i
pojačan dotok lipida iz masnoga tkiva u jetru, mišićno tkivo i gušteraču što rezultira
s glukotoksičnošću i lipotoksičnošću. Stanje kulminira pogoršanjem u inzulinskoj
signalizaciji, nereguliranom homeostazom glukoze i razvojem rezistencije na inzulin.
Kronična upala i rezistencija na inzulin danas su prepoznati kao bitni čimbenici kod
mnogih bolesti kao što su dijabetes tipa 2, kardiovaskularne bolesti, Alzheimerova
bolest i tumori. U prvoj godini projekta objavljen je jedan rad u bazi Current Contents
i tri priopćenja na međunarodnim kongresima.

Kontakt: Kristina Starčević,
Web stranica: http://intranet.vef.unizg.hr/dietmedsyn/

Nutritivna modulacija metabolizma dokozaheksaenske kiseline kod dijabetičke dislipidimije

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2016. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Sažetak:
Dokozaheksaenske kiseline (DHA) je važna masna kiselina čiji je biokemijski put sinteze dugo vremena bio nejasan. Trenutni model pretpostavlja kako nakon serije desaturacija i elongacija u endoplazmatskoj mrežici nastaje C24:6n3 koja odlazi u peroksisom gdje se jednim ciklusom ß-oksidacije skraćuje u 22:6n3 (DHA) i zatim odlazi natrag u endoplazmatsku mrežicu gdje bude esterificirana u odgovarajuće fosfolipide. Količinu DHA u plazmi i tkivima određuje unos masnih kiselina hranom, natjecanje za enzime između n3 i n6 linije masnih kiselina i endogeni metabolizam. Svi ovi čimbenici mogu biti promijenjeni tijekom dijabetesa. Međutim, složenost sinteze trenutno onemogućava točno predviđanje razine DHA u tkivima dijabetičnih životinja. U projektu ćemo istražiti učinak n3/n6 omjera lipida hrane i direktnog dodatka DHA kod dijabetesa tipa 1 i 2 na metabolizam DHA, oksidaciju u mitohondrijima i peroksisomima i DHA metabolom. Naša pretpostavka je dokazivanje da hranidbena modulacija može umanjiti učinak inzulina kod dijabetičke dislipidemija što može imati veliko značenje u tretmanu dijabetesa. Dodatno ćemo istražiti koji enzimi, uključeni u mitohondrijsku i peroksisomsku ß-oksidaciju, mogu biti regulirani lipidima hrane. Istraživanja će biti provedena na štakorima kojima će biti induciran dijabetes tipa 1 i 2 te će dobivati hranidbene tretmane s varirajućih razinama n3/n6 i povećanom koncentracijom DHA. Integriranje rezultata pokusa objasnit će promjene u koncentracijama DHA kod različitih tipova dijabetesa. Istraživanja na subcelularnoj razini omogućit će utvrđivanje učinka dijabetesa na mitohondrijsku i peroksisomsku ß-oksidaciju i metabolizam DHA. Istraživanje metaboloma DHA povezat će prehranu, dijabetes i bioaktivne produkte DHA. Naposljetku, podaci iz cjelokupnog projekta rezultirat će integracijom znanja i boljim razumijevanjem biosinteze DHA.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Tomislav Mašek
Web stranica: http://www-staro.vef.unizg.hr/dislipidha/index.htm

BIOengineered grafts for Cartilage Healing In Patients (BIO-CHIP)

Izvori financiranja: EU Horizon 2020
Trajanje: 2015 - 2019
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

In an effort to overcome the limitations of currently available treatments, the BIO-CHIP project aims at carrying out a phase II clinical trial (Nose To Knee II) for the treatment of traumatic cartilage lesions in the knee, with two main innovations:
the use of autologous nasal chondrocytes as a cell source superior to articular chondrocytes and
the delivery of a tissue graft (tissue therapy) as opposed to a cellular graft (cellular therapy).
We intend to formally test the hypothesis that implanting a mature cartilage graft will improve the clinical efficacy, leading to a significant improvement in the main primary outcome, i.e., pain and functionality.

Kontakt: Prof dr. sc. Dražen Matičić
Web stranica: https://cordis.europa.eu/project/id/681103

Improving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae – COREMI

Izvori financiranja: COST
Trajanje: 2014. - 2018.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

The project Improving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite dermanyssus gallinae – COREMI aims to consolidate the existing expertise and knowledge on poultry red mite and to generate a synergic/holistic approach to improve health, welfare and productivity of the laying hens through more effective prevention and control of poultry red mites.

The project is funded via the European Cooperation in Science and Technology (COST) by the European Union’s Horizon 2020 programme.

Kontakt: Danijela Horvatek, horvatek@vef.hr
Web stranica: https://www.coremi.eu/home.html
Skip to content