Fakultetsko vijeće

Kako biste došli do materijala za sjednice Fakultetskog vijeća, prijavite se korisničim računom (AAI identitet).

Iz Statuta Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Članak 30.

 1. Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta.
 2. Članovi Fakultetskog vijeća su:
  1. zaposlenici izabrani u znanstveno-nastavna, nastavna i znanstvena zvanja raspoređeni na odgovarajuća radna mjesta i zvanja
  2. dvadeset predstavnika djelatnika izabranih u suradnička ili stručna zvanja, i to po pet iz svakog odjela iz članka 12. ovog Statuta, koje biraju djelatnici navedenih zvanja pripadnog odjela
  3. broj predstavnika studenata u Fakultetskom vijeću čini 15% ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća.
 3. Članovi Fakultetskog vijeća iz točke 2. i 3. stavka 2. ovog članka imaju zamjenike koje biraju njihove izborne jedinice.
 4. Mandat članova Fakultetskog vijeća iz točke 2. stavka 2. ovog članka je tri godine. Mandat članova studentskih predstavnika je jedna godina. Ako članu predstavniku mandat prestane prije isteka roka na koji je izabran, izabrani zamjenik preuzima njegovu dužnost do kraja mandata.

Članak 31.

Fakultetsko vijeće:

 1. bira i razrješava dekana
 2. bira i razrješava prodekane
 3. donosi strategiju razvoja Fakulteta
 4. donosi Statut Fakulteta
 5. usvaja studijske programe
 6. usvaja izvedbene nastavne planove i programe
 7. odlučuje o posebnim pitanjima od interesa za studente
 8. donosi proračun Fakulteta
 9. usvaja završni račun Fakulteta i godišnje izvješće dekana
 10. raspravlja i o drugim pitanjima koja su od posebnog interesa Fakulteta
 11. imenuje stalna povjerenstva
 12. donosi provedbene propise Fakulteta
 13. bira članove Senata i Vijeća područja Sveučilišta
 14. predlaže kandidate Fakulteta za članove Nacionalnog vijeća za znanost, Područnih znanstvenih vijeća i Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu
 15. predlaže o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
 16. odlučuje o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika
 17. bira nastavnike i suradnike u odgovarajuća znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i radna mjesta
 18. provodi postupke izbora u znanstvena zvanja
 19. imenuje mentore asistentima i znanstvenim novacima
 20. imenuje mentore studentima doktorskog studija
 21. odlučuje i o drugim pitanjima koja su u vezi s nastavom, znanošću, strukom, studentima i izdavaštvom
 22. vodi brigu i donosi odluke s ciljem osiguranja kvalitete studija i znanstvenog rada
 23. odlučuje o žalbama na odluke dekana, prodekana te stalnih i povremenih povjerenstava Fakultetskog vijeća.
Skip to content