Često postavljana pitanja

 1. Koliko dugo se može studirati?

  Najviše dvostruko dulje od nominalnog trajanja studija. To bi značilo da ako integrirani studij traje 6 godine, student može sveukupno studirati na studiju 12 godina. U trajanje studija ne uračunava se vrijeme mirovanja studija.

 2. Koliko puta se može upisati isti predmet?

  Isti predmet se može upisati najviše 2 puta.

 3. Koliko puta se može izaći na ispit?

  Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše četiri puta. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom.

 4. Kako funkcioniraju ispiti pred ispitnim Povjerenstvom (komisijski ispit)?

  Ispit se polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje se sastoji od tri člana. Jedan od članova ispitnog povjerenstva je profesor kod kojeg je student ocjenjen negativnom ocjenom kod trećeg izlaska na ispit. Predsjednik ispitnog povjerenstva je ujedno i ispitivač. Prije izlaska na ispit, student je dužan u prijavu na ispit pravodobno predati i molbu za polaganje ispita pred ispitnim povjerenstvom. Prijava ispit obavlja se putem računala te vrijede ista pravila za prijavu i eventualnu odjavu ispita kao i za redovne rokove (molba za ispit nije ujedno i prijava). Ako student nakon predaje molbe odustane od ispita, potrebno se odjaviti te dodatno javiti u Studentsku referadu.

 5. Mogu li se polagati ispiti dvije godine nakon upisa?

  Mogu, ukoliko student nije iskoristio 8 izlazaka na ispit. (za sve pojedinosti kontaktirati Studentsku referadu)

 6. Kada student gubi pravo na prehranu?

  Pravo na subvencioniranu prehranu gubi:

  • student koji upisuje sljedeću akademsku, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini
  • student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine
  • ne završi studij u roku od 8 godina
 7. Mora li se obaviti sistematski za upis u višu godinu?

  Sistematski pregled obvezan je za sve redovne studente prve godine prije upisa u drugu godinu studija.

 8. Što napraviti u slučaju izgubljene studentske iskaznice (”iksice”) i kako se nabavlja nova?

  Javiti se u Studensku referadu. Ispuniti obrazac i zajedno s potvrdom o uplati u iznosu od 50 kuna predaje se u Studentskoj službi. Nova ”iksica” moći će se podignuti u Studentskoj referadi.

 9. Kako se može dobiti potvrda o statusu studenta/potvrda o studiranju?

  Javiti se u Studentsku referadu (ovjerava se ispis iz ISVU sustava).

 10. Kakva je procedura ispisa s Fakulteta, koliko traje, plaća li se?

  Za ispis s Fakulteta potrebno je donijeti ispunjeni obrazac molbe, potvrdu Knjižnice o vraćenim svim knjigama, indeks i iksicu u Studensku referadu. Sam proces ispisa traje najmanje 2 dana i obavlja se u Studenskoj referadi. Ne postoji novčana naknada za sami proces ispisa, no student je dužan prije samog ispisa podmiriti sva dugovanja prema Fakultetu.

 11. Kolika je puna cijena školarine?

  Visina participacije studenata u troškovima studija iznosi 9.600,00 kn.

 12. Kako se naplaćuje školarina prema broju ostvarenih ECTS-a?

  Ako je student u prethodnoj akademskoj godini ostvario 55 ECTS-a onda je oslobođen plaćanja participacije troškova školarine. Ukoliko je student ostvario manje od 30 ECTS-a onda plaća punu školarinu, a ako je ostvario između 30 i 54 ECTS-a onda plaća razliku do broja upisanih bodova u toj akademskoj godini, tj. plaća isključivo one predmete koje nije položio. Cijena jednog ECTS boda iznosi 160,00 kn. Ovo vrijedi isključivo za godine nominalnog trajanja studija.

 13. Računaju li se ECTS bodovi položeni ove akademske godine, ali upisani prošle za izračun školarine?

  Ako su predmeti upisani prethodnih godina, a položeni u aktivnoj akademskoj godini, oni se pribrajaju ukupnom iznosu ostvarenih ECTS bodova kroz položene predmete isključivo za izračun participacije školarine. Ako je student kroz položene predmete iz prethodnih akademskih godina te kroz položene redovne predmete u aktivnoj akademskoj godini ostvario 55 ECTS boda tada je oslobođen plaćanja participacije školarine. Ako je s položenim predmetima od prethodnih godina sakupljeno 30 ili više ECTS bodova, onda student nije dužan platiti punu cijenu školarine, ali je dužan platiti sve one predmete iz aktivne akademske godine koje nije položio. Ako je s položenim predmetima od prethodnih godina sakupljeno manje od 30 ECTS bodova, student je dužan platiti punu cijenu participacije školarine.

 14. Kako se predaje molba za obročno plaćanje participacije?

  Ispunjenu molbu zajedno s Izjavom o članovima kućanstva i izvatkom prihoda porezne uprave (dohodovni cenzus) student je dužan urudžbirati na ime dekana putem urudžbenog ureda u za to naznačenom vremenskom periodu. Vrijeme zaprimanja molbi objavljuje se na stranicama Studentske referade u jesenskom upisnom roku.

 15. Što su preduvjeti?

  Da bi upisali neke predmete studenti su obavezni položiti određene predmete s prethodnih godina. Detaljnije o predmetima i preduvjetima možete pročitati u Vodiču za upis više godine na mrežnoj stranici Fakulteta.

 16. Kako su predmeti organizirani?

  Svaki predmet ima svoja pravila o obvezama studenata. Da bi student položio predmet, on mora izvršiti postavljene dužnosti – što najčešće znači da mora ostvariti potpis te skupiti određeni broj bodova.

 17. Kako je nastava organizirana?

  Nastava se izvodi kroz:

  • predavanja
  • seminarske vježbe
  • vježbe (kliničke, laboratorijske i dr.)
  • terenske vježbe

  Na određenom predmetu ne moraju se nužno izvoditi svi navedeni nastavni oblici.

 18. Što su potpisi?

  Potpis označava da je student izvršio neki minimum svojih dužnosti u okviru predmeta. To najčešće znači da je student sudjelovao na određenom broju predavanja, vježba i seminara i da je ostvario određeni broj bodova iz provjera znanja.

  Potpis ne označava da je student položio predmet. Gubitkom potpisa student gubi pravo izlaska na ispit i iduću akademsku godinu dužan je upisati predmet iz kojeg nije ostvario potpis.

 19. Kako se provjerava znanje studenata/dobivaju bodovi?

  Znanje studenata i dobivanje bodova se najčešće obavlja kroz rješavanje kolokvija. Kolokviji su testovi vezani na određenu cjelinu gradiva nekog predmeta te služe za provjeru znanja. Datumi pristupanja kolokvijima su objavljeni početkom svakog semestra.

  Neki od ostalih oblika provjera znanja su:

  • kratke provjere – pismeno ili putem interneta usmeni ispiti.
  • Bodovi u okviru određenog predmeta najčešće se ostvaruju na ljestvici 0-100.
 20. Kako se polaže predmet i što su ispiti?

  Predmet se polaže tako da student tijekom semestra zadovolji tražene uvjete i skupi određeni broj bodova. To se naziva kontinuirano praćenje. Položeni kolokviji su uvjet za izlazak na ispit.

  Ispiti obuhvaćaju gradivo cijelog predmeta, te obično uključuju pismeni dio i usmeni dio. Redovni rokovi za ispite su: veljača, srpanj i rujan.

 21. Gdje se mogu nabaviti materijali za učenje?

  Svim studentima je prilikom upisa na Fakultet omogućen pristup LMS sustavu za e-učenje. Putem ovog sustava studenti mogu pristupiti relevantnim materijalima, primati obavijesti, itd.
  Fakultetska knjižnica također sadrži mnoštvo materijala.

 22. Čemu služi i kako funkcionira x-ica?

  X-ica služi kao identifikacijski dokument kojim se dokazuje status studenta.

  Osim toga, služi za ostvarenje povoljnije cijene prehrane u studentskom restoranu (menzi) za redovite studente. Na x-ici je dostupna određena svota novaca koju uplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH.

  Više informacija o X-ici dostupno je na stranici Sveučilišnog računskog centra: http://www.srce.unizg.hr/issp/.

 23. Tko predstavlja studente na VEF-u?

  Studentska prava i obveze predstavljaju i zastupaju Studentski zbor, Studentski savjetnik i Studentski pravobranitelj.

 24. Što je Studentski zbor?

  Studentski zbor je vijeće studenata izabrano glasanjem studenata na mandat od dvije godine. Studentski zbor se bavi održavanjem i podizanjem kvalitete studentskog života i studentskih aktivnosti na VEF-u.

 25. Tko je Studentska savjetnica ili savjetnik?

  Studentska savjetnica osoba je kojoj se možete obratiti ako imate nejasnoća ili problem vezano za nastavu i izvođenje nastave na VEF-u.

  Studentsku savjetnicu možete kontaktirati putem e-pošte: skovacic@vef.hr

 26. Tko je Studentski pravobranitelj?

  Studentski pravobranitelj je jedno od tijela Studentskog zbora VEF-a, koji vodi računa o studentskim pitanjima i problemima pravne prirode.

 27. Kada pisati molbu za nadoknadu nastave?

  Ukoliko je student izostao 50% predavanja i više od 20% vježbi i seminara, a izostanke je pravovremeno opravdao, dužan je pisati molbu prodekanici za integrirani studij i studente za nadoknadu nastave najkasnije 10 dana nakon završene nastave iz određenog predmeta

 28. Kako opravdati izostanak s nastave?

  Student treba najkasnije u roku od 8 dana nakon završetka bolovanja dostaviti liječničku potvrdu i ispunjen obrazac za nadoknadu nastave u Prijemni ured Fakulteta.

 29. Kada pisati molbu za priznavanje nastave iz predmeta kojeg student mora ponovno upisati?

  Ukoliko student ima obvezu određeni predmet ponovno upisati zbog pada pred ispitnim povjerenstvom piše molbu prodekanici za integrirani studij i studente najkasnije dva tjedna prije početka nastave predmeta koji ponovno upisuje. Student je dužan do rješenja na molbu redovito pohađati nastavu predmeta. Pozitivnim rješenjem student nije u obvezi dalje pohađati nastavu a pristupiti na ispit može u trenutku kada generacija s kojom je ponovno odslušao predmet stekne uvjete prijave na ispit.

 30. Postoji li mogućnost upisa izvan kvote uz plaćanje?

  Postoji li mogućnost upisa izvan kvote uz plaćanje?

 31. U kojem je roku moguće mijenjati upisane izborne predmete?

  Upis izbornog predmeta može se poništiti samo tijekom prva dva tjedna nastave i to isključivo ako se radi o preklapanju u nastavi.

 32. Kako se upisuje apsolventska godina studija?

  Apsolventska godina (ponavljanje zadnje godine studija) upisuje se u okviru upisa u više godine studija, sukladno obavijesti o upisu.

 33. Tko je nadležni liječnik za VEF?

  Nadležna liječnica za VEF je: Sandra Latković Prugovečki, dr. med., spec. školske medicine; ambulanta školske i sveučilišne medicine, Hirčeva 1, Maksimir; tel.: 01/2304372; radno vrijeme ambulante je: parnim datumima poslijepodne, neparnim datumima prijepodne.

 34. Što moram napraviti kada promijenim osobne podatke (ime/prezime, mjesto prebivališta i sl.)?

  Potrebno je dostaviti valjani dokument (osobnu iskaznicu, Vjenčani list i sl.) u Studentsku referadu.

 35. Što ako se dogodi pad na diplomskom ispitu?

  Položen diplomski ispit podrazumijeva pozitivnu ocijenjenu svih područja diplomskog ispita. Ocjena nedovoljan, iz bilo kojeg dijela diplomskog ispita, upućuje studenta na ponavljanje cjelokupnoga diplomskog ispita. Diplomski ispit student može ponoviti samo jedanput. Između prvoga i drugog pristupa diplomskom ispitu ne smije biti manje od 30 dana.

 36. Koja je procedura nakon polaganja diplomskog ispita?

  Nakon polaganja diplomskog ispita, student u Studentskoj referadi ispunjava obrasce za završetak studija. Prije toga treba podmiriti eventualne dugove prema Fakultetu te predati studentsku iskaznicu i potvrdu fakultetske knjižnice o nedugovanju bibliotečne građe. Kroz nekoliko dana dobiva se Uvjerenje o stečenom akademskom nazivu, dokument o završenom studiju koji do promocije zamjenjuje diplomu.

Skip to content