N A T J E Č A J za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto

09.01.2019.

Klasa: 100-04/18-01/33,  Ur.broj: 251-61-44-18-03

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET

Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto

  • redoviti profesor (1 izvršitelj) u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani veterinarske kliničke znanosti s radnim mjestom u Klinici za porodništvo i reprodukciju.
  • izvanredni profesor (1 izvršitelj) u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane s radnim mjestom u Zavodu za bolesti peradi s Klinikom.
  • izvanredni profesor (1 izvršitelj) u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani animalna proizvodnja i biotehnologija s radnim mjestom u Zavodu za prehranu i dijetetiku životinja.
  • docent (1 izvršitelj) u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, grana veterinarske kliničke znanosti s radnim mjestom u Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju.

Uvjeti su određeni odredbama Zakona o znanosti i visokom obrazovanju, Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Rektorskog zbora, te Statutom i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stručnoj spremi i znanstvenom stupnju
  • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti po osnovi Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
  • dokaz o ispunjavanju dodatnih i posebnih uvjeta na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Dekan

Prof. dr. sc. Nenad Turk