[NOVO] Preporuke za održavanje nastave za vrijeme pandemije bolesti COVID-19

21.10.2020.

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vodeći se preporukama Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, donosi

PREPORUKE ZA ODRŽAVANJE NASTAVE NA VETERINARSKOM FAKULTETU ZA VRIJEME PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZ PRIMJENU PROTUEPIDEMIJSKIH MJERA

Uvod

Specifičnosti studija veterinarske medicine i održavanje praktičnih oblika nastave na klinikama i u laboratorijima Fakulteta zahtijevaju poseban pristup i održavanje nastave u neposrednoj blizini drugih kolega ili nastavnika/djelatnika. Preporuke HZJZ-a o održavanju nastave na visokoškolskim institucijama poslužile su kao smjernice u izradi ovih specifičnih preporuka Veterinarskoga fakulteta, posebice kako bi se dale detaljne upute o načinu izvođenja predavanja i vježbi kao posebnoga oblika visokoškolske nastave s raznorodnim sadržajem i oblicima.

Klasičan (izravni) način izvođenja nastave nužan je kako bi studenti svih godina studija uspješno postigli ciljeve predmeta i ishode učenja propisane izvedbenim planovima predmeta. Usprkos tome, u vremenu kada pandemija ne jenjava, naša prva briga mora ostati zdravlje i sigurnost djelatnika Fakulteta i studenata. Stoga glavni pristup nastavi u akademskoj godini 2020./2021. mora biti kombinacija spomenutoga – očuvanje integriteta nastavnog procesa te sigurnost i zaštita zdravlja studenata i djelatnika.

Nužno je napomenuti da će ovakav pristup biti moguć samo ako djelatnici, nastavnici i studenti ostanu odgovorni, vode brigu o sebi i drugima te čuvaju i brinu se za svoje i zdravlje svojih kolega i ukućana.

Početak nastave

 • Nastava za studente I. godine Integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine na hrvatskom i engleskom jeziku započinje 28. rujna 2020. godine.
 • Nastava za sve ostale godine studija započinje 1. listopada 2020.
 • Raspored nastave bit će objavljen tijekom rujna i dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta.
 • Informacijski paket i izvedbeni planovi za pojedine predmete također će biti dostupni na mrežnoj stranici Fakulteta prije početka nastave kako bi se studenti mogli upoznati sa sadržajem predmeta, ciljevima i ishodima učenja.

Načela održavanja nastave

 • Svi sustavi koji su primijenjeni, prilagođeni su dobi studenta i iskustvu u studijskom procesu.
 • U skladu s preporukama HZJZ-a nastava će se najvećim dijelom provoditi na klasičan način, tj. svi oblici nastave održavat će se u prostorima Fakulteta (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, ispiti):
 • studenti 1. i 2. godine studija pohađali bi izravnu (klasičnu) nastavu na Fakultetu, s time da bi se sva predavanja održavala u Velikoj predavaonici i predavaonici Zavoda za fiziku uz održavanje fizičkog razmaka; vježbe i seminari održavali bi se prema predviđenom rasporedu u vježbaonicama i laboratorijima
 • studenti 3., 4. i 5. godine studija pohađali bi kombiniranu nastavu (izravnu i online) na sljedeći način: sve vježbe i seminari održavali bi se izravno na Fakultetu, a za predavanja bi studenti bili podijeljeni u dvije grupe (A i B) te bi ih slušali naizmjence – jedan dan prva skupina (skupina A) izravno, a skupina B istodobno online (drugi dan obrnuto i tako nadalje naizmjence)
 • studenti 6. godine studija pohađali bi kombiniranu nastavu tako da imaju sva predavanja online, a vježbe i seminare izravno na Fakultetu.
 • S obzirom na takav način održavanja nastave, nužno je strogo pridržavanje svih preporuka na nacionalnoj i fakultetskoj razini.

Ulazak i boravak u prostorima Veterinarskoga fakulteta

 • Studenti, nastavnici i djelatnici Fakulteta, kao i druge osobe, ne smiju ulaziti u zatvorene i vanjske prostore Fakulteta (dvorište, kolonade) ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, dišne (respiratorne) simptome (kašalj, poteškoće u disanju, curenje iz nosa) ili ostale simptome zarazne bolesti (poremećaj osjeta njuha i okusa, malaksalost, bolove u mišićima, probavne tegobe i sl.) te ako su u samoizolaciji ili im je utvrđena zaraza novim koronavirusom.
 • Pri ulasku u Fakultet studenti su dužni sa sobom ponijeti studentsku identifikacijsku ispravu kojom dokazuju svoj status.
 • Boravak u svim prostorima Fakulteta nužno je organizirati tako da se osigura potrebna međusobna fizička udaljenost i odgovarajuća higijena ruku i prostora. Korištenje zajedničkih prostora mora omogućiti maksimalnu protočnost, uz stalno osiguravanje primjerenog razmaka među osobama i uz izbjegavanje okupljanja.
 • Nošenje zaštitnih maski (na licu, koje stalno pokrivaju nos i usta) obvezno je u svim zatvorenim prostorima Fakulteta.
 • Dezinfekcija ruku mora se što češće provoditi, posebice nakon korištenja zajedničkih prostorija. Dezinficijens će biti dostupan na ulazu u zgrade i predavaonice, u sanitarnim prostorijama, kao i na drugim mjestima.
 • Pranje ruku treba provoditi temeljito i prema službenim uputama, a sušenje jednokratnim papirnatim ručnicima koji se nakon uporabe odbacuju u kante za otpad s poklopcem.
 • Nastavnici, studenti i drugi zaposlenici Fakulteta dužni su mjeriti tjelesnu temperaturu prije dolaska u prostore Fakulteta. Izjava o preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature prije svakoga dolaska na Fakultet dio je ovih preporuka (u prilogu) i obvezno ju je potpisati najkasnije na početku akademske godine (studenti), nakon zaprimanja ovih preporuka (djelatnici). Potpisane izjave djelatnika čuvat će se na zavodima i klinikama kod predstojnika. Potpisane izjave studenata čuvat će se u dosjeu studenta u Studentskoj referadi.
 • Dodatno, svi djelatnici, posjetitelji i druge osobe koje ulaze u zatvorene prostore Fakulteta podvrgavaju se mjerenju tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom te se upisuju u Evidencijsku listu na koju se vlastoručno potpisuju. Evidencijske liste čuvaju se na zavodima/klinikama kod predstojnika.
 • Svim studentima prije početka nastavnih aktivnosti mjerit će se tjelesna temperatura beskontaktnim termometrom, a izmjerene vrijednosti upisivat će se u Evidencijske liste (u prilogu ovih Preporuka). Na taj će se način provesti i evidencija prisutnosti studenata nastavnim aktivnostima. Ispunjene Evidencijske liste čuvat će se kod voditelja predmeta.
 • Svim osobama s povišenom tjelesnom temperaturom, dišnim i/ili drugim simptomima zarazne bolesti neće biti dopušteno raditi ni dolaziti u prostor Veterinarskoga fakulteta.
 • Ako se tijekom mjerenja tjelesne temperature beskontaktnim termometrom zabilježe vrijednosti više ili jednake 37,2°C preporučuje se odmor od 10 minuta te ponovno mjerenje temperature. Ako je temperatura i tada povišena, mjeri se i standardnim toplomjerom, pod pazuhom. Ako su i tako izmjerene vrijednosti povišene, osoba se udaljava s radnog mjesta ili nastavne aktivnosti te se o utvrđenoj povišenoj tjelesnoj temperaturi obavještava nadređena osoba ili Studentska referada pisanim putem.
 • Ako se u djelatnika utvrdi tjelesna temperatura viša ili jednaka 37,2°C tijekom mjerenja kod kuće, potrebno je telefonski obavijestiti predstojnika ili nadređenu osobu te slijediti mjere dane od strane nacionalnog stožera.
 • Ako se u studenta utvrdi tjelesna temperatura viša ili jednaka 37,2°C tijekom mjerenja kod kuće, potrebno je elektroničkom korespodencijom obavijestiti voditelja predmeta i Studentsku referadu te slijediti mjere nacionalnog stožera.
 • U slučaju simptoma bolesti COVID-19 / zarazne bolesti ili je mogući prenositelj / mogući izvor infekcije odnosno ako je u samoizolaciji, svaki nastavnik, student i drugi zaposlenik Fakulteta dužan je odmah elektroničkom korespodencijom o tome obavijestiti nadređenu osobu odnosno Studentsku referadu. Studentima koji izostanu s nastave ili ispita zbog sumnje ili potvrde bolesti COVID-19, u dogovoru sa Studentskom referadom i voditeljem predmeta omogućit će se pravodobna nadoknada. Da bi se omogućila nadoknada, potrebno je dostaviti odgovarajuću liječničku dokumentaciju.

Predavanja i seminari

 • Sva predavanja i seminari u zatvorenim prostorima Fakulteta organizirat će se na način osiguravanja maksimalne higijene i redovitog prozračivanja prostora te poštivanja minimalnog fizičkog razmaka uz nošenje zaštitnih maski.
 • Korištenje predavaonica detaljno je isplanirano rasporedom i njihovo se zauzeće može obaviti samo uz prethodni dogovor sa Studentskom referadom.
 • Prozračivanje i dezinfekciju svih površina treba obaviti nakon izlaska i prije ulaska određenih grupa studenata.
 • U predavaonicu treba doći (nastavnik i studenti) barem 10 – 15 minuta prije početka nastavne aktivnosti kako bi se studenti mogli prozvati i izmjeriti im se tjelesna temperatura, što se i zabilježi u Evidencijsku listu.
 • Na ulazu u predavaonicu mora postojati barijera koja onemogućuje ulazak studenata prije mjerenja temperature, te biti dostupan dezinficijens za ruke.
 • Unutar predavaonica bit će određen raspored sjedenja (gdje je to moguće) uz poštivanje potrebnog razmaka. Preporučuje se da studenti uvijek sjede na istom mjestu u predavaonici.
 • Dopušteno je da nastavnik skrati sat predavanja ili seminara za 5 – 10 minuta kako bi se dobilo više vremena da se između pojedinih nastavnih jedinica provede provjetravanje i nužna dezinfekcija.

Vježbe (metodičke, laboratorijske, praktikum i sl.)

 • Nastavu u praktikumima, laboratorijima te srodnim prostorima treba organizirati uz poštivanje svih ovdje propisanih preventivnih mjera (mjerenje temperature prije početka nastavne aktivnosti, nošenje maski, pranje i dezinfekcija ruku) i uz obvezu njihove prilagodbe mogućim specifičnostima.
 • Kute i radnu odjeću koje studenti koriste tijekom vježbi nužno je nakon nastavnih aktivnosti ponijeti sa sobom (u prikladnoj vrećici).
 • Nužno je poštivati i drugim dokumentima propisane mjere zaštite na radu te zaštite od bioloških i kemijskih agensa.
 • Gdje je to moguće, mjesta za rad moraju biti razmaknuta tako da su studenti / nastavnici međusobno udaljeni najmanje 1,5 metara, i to svaki student uvijek na istome mjestu.
 • Ako studenti mijenjaju mjesto za rad, ono se mora prebrisati sredstvom za dezinfekciju prije dolaska sljedećega studenta.

Kliničke i sekcijske vježbe 

 • Tijekom izvođenja vježbi iz kliničkih predmeta studenti i nastavnici dužni su pojačano poštovati sve upute i preporuke za prevenciju bolesti COVID-19.
 • Svu radnu odjeću koju studenti i djelatnici koriste tijekom ovih oblika vježbi treba što češće prati (na temperaturi od barem 60 °C) i održavati čistom.
 • Preporučuje se kontakt s vlasnicima pacijenata svesti na što manju mjeru, u skladu s propisima Sveučilišne veterinarske bolnice.

Terenske vježbe

 • Detaljne upute o terenskim vježbama dat će se tijekom semestra, u skladu s rasporedom izlazaka na teren i mjestima na kojima će se održavati terenska nastava.

Čišćenje i dezinfekcija unutarnjih prostora Veterinarskoga fakulteta 

 • Svi zatvoreni prostori Fakulteta moraju se prozračiti najmanje dva puta dnevno, prije dolaska i nakon odlaska pojedine skupine studenata ili djelatnika, ili se ostavlja otvoren prozor ako to vremenske prilike dopuštaju.
 • Prostorije u kojima borave studenti obvezno se moraju dezinficirati prilikom izmjena grupa. Predavaonice se čiste u vrijeme kad su studenti odsutni.
 • Dodirne površine kao što su kvake na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima, te druge površine koje dodiruje veći broj ljudi nužno je dezinficirati na početku i na kraju radnog vremena, a po mogućnosti i više puta dnevno.
 • Posebnu pozornost valja pridavati održavanju higijene sanitarnih i svih zajedničkih prostora, i to najmanje jednom u radnom danu, a po mogućnosti i češće.
 • Svaki djelatnik treba voditi računa o redovitoj dezinfekciji svojega užeg radnog prostora (radni stol, tipkovnica i dr.).
 • Šalice, čaše i drugi pribor za jelo i posuđe ne treba dijeliti s drugim osobama.
 • Čišćenje i dezinfekciju svih zatvorenih prostora pojedinih zavoda i klinika dužni su provoditi djelatnici koje za to odredi predstojnik zavoda.

 

Skip to content