Raspored testiranja psihomotorike u jesenskom upisnom roku za ak. god. 2023./2024. – NOVO

31.08.2023., Novosti, Upisi u prvu godinu

OBJAVLJENO: 31. kolovoza 2023. godine

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Zagreb, 31. kolovoza 2023.

Raspored za testiranje psihomotoričkih sposobnosti na dan 5. rujna 2023.

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti u jesenskom upisnom roku na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55 u Zagrebu, provodi se na dan 5. rujna 2023. u 16 sati.

Kandidati trebaju doći u aulu Upravne zgrade Veterinarskog fakulteta 15 minuta prije predviđenog vremena početka testiranja i pričekati da ih se odvede u dvorane.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti biti će dostupni na mrežnim stranicama Postani student NISpVU-a Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta https://www.postani-student.hr/ prijavom u sustav svojim elektroničkim identitetom 7. rujna 2023. nakon 15 sati.

Žalbe na dodatnu provjeru znanja (Test psihomotorike) i zahtjev za uvid u dokumentaciju, predaju se osobno u pisanom obliku 8. rujna 2023. od 10 do 12 sati u Tajništvu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 8. rujna 2023. isključivo za kandidate koji će to zatražiti u predviđenom roku i na propisan način u Tajništvu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 14 sati.

 Raspored testiranja psihomotorike  u jesenskom roku

Grupa 1. – utorak  5. rujna 2023. u 16.00. sati

(pristupnici trebaju doći u aulu Veterinarskog fakulteta u 15.45.)

 

Red.broj Prezime Ime Ime oca/majke
1. Bošnjak Iris Dajana
2. Frčko Petra Dražen
3. Gajvaronski Anja Valerija
4. Kljajić Gabriela Miroslav
5. Ljubas Antea Slaven/Danijela
6. Marić Marina Silvana
7. Marković Dora Ivica/Kristina
8. Matijević Anamaria Slavica
9. Papež Maks Davor
10. Severinac Sara Igor/Dijana
11. Šabić Amina Azim/Nisveta
12. Šikić Martina Dragana
13. Vazdar Helena Maksimilijan/Marina
14. Vrcić Ivan Željko/Kristina
15. Zečević Julia Marko/Dragica
16. Zrinski Jana Ivanka

Upis u I. godinu studija u jesenskom roku za kandidate koji ostvare pravo prema redoslijedu na konačnoj rang listi provodi se 19. rujna 2023. prema obavijesti koja će biti na službenim stranicama Fakulteta.

Dekan
prof. dr. sc. Marko Samardžija

 

Obavijest o jesenskom upisnom roku- 24. srpnja 2023.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

VETERINARSKI FAKULTET

Zagreb, 24. srpnja 2023.

 

OBAVIJEST O JESENSKOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U I. GODINU STUDIJA AKADEMSKE GODINE 2023./2024.  (Objavljeno 24. srpnja 2023.)

Za upis u I. godinu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine u akademskoj godini 2023./2024. ostalo je nepopunjeno 19 mjesta za pristupnike hrvatske državljane i državljane EU i 1 mjesto za Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke definirane čl. 2 Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. 

Tijek razredbenog postupka

 1. Prijava studijskog programa za jesenski upisni rok za hrvatske državljane i državljane EU preko sustava Državne mature do 25. kolovoza 2023.
 1. Prijava za Test psihomotorike putem preporučene poštanske pošiljke na adresu:  Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb, s naznakom „prijava za Test psihomotorike“ od 21. kolovoza do 25.  kolovoza 2023.  

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem prijavnog Obrasca (OVDJE PREUZETI)

Uz OBRAZAC, dužni ste priložiti i

 1. Potvrdu o izvršenoj uplati troškova Testa psihomotorike na račun Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa sljedećim informacijama:

platitelj: (ime i prezime kandidata)
primatelj: Veterinarski fakultet
iznos: 39,82 EURA
IBAN: HR1723600001101354554
model: 00
poziv na broj odobrenja: 101-29-(OIB kandidata)
opis plaćanja: Test psihomotorike

 1. Liječničku potvrdu specijalista školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima kandidata za studij veterinarske medicine po izboru iz mjesta stanovanja (popis školskih liječnika dostupan je na službenim stranicama Zavoda za javno zdravstvo po županijama).
 1.  Izjavu o psihofizičkoj sposobnosti

 Isto vrijedi i za pristupnike koji se prijavljuju za upis u posebnoj kvoti „Hrvati izvan Republike Hrvatske“ koji uz gore navedeno trebaju dostaviti i Prijavu – Hrvati izvan RH 2023.

Napomena:

  a)  Pristupnici koji su bili prijavljeni u ljetnom upisnom roku, a nisu zadovoljili uvjete upisa, te se  namjeravaju prijaviti u jesenskom upisnom roku, obvezni su dostaviti ispunjenu prijavu za

     test psihomotorike, Izjavu o pristupanju testu psihomotorike u ljetnom upisnom roku te im se priznaje liječnički  pregled i Izjava o psihofizičkoj sposobnosti iz ljetnog upisnog roka.  

     Pristupnici koji dostave navedene obrasca bit će oslobođeni testiranja i uplate troškova u jesenskom  upisnom roku.

     Rezultati testiranja postignuti u ljetnom upisnom roku bit će priznati uvjetima   upisa u jesenskom upisnom roku.

 b) Pristupnici koji se natječu u kvoti Hrvati izvan Republike Hrvatske obvezni su od 21. kolovoza do 25. kolovoza 2023. dostaviti uz gore navedeno i  potrebnu dokumentaciju iz natječaja  (nalazi se na mrežnoj stranici Fakulteta pod „Upisi u akademsku 2023./2024. godinu“.)

c) Vrijeme provedbe Testa psihomotoričkih sposobnosti je 5. rujna 2023. prema objavljenom rasporedu na službenim stranicama Fakulteta.

d)   Upisi u I. godinu studija bit će 19. rujna 2023. prema obavijesti koja će biti na službenim stranicama Fakulteta.

 

Dokumentacija za upis:

UPITNIK-TEMELJEM-KOJEG-SE-IZDAJE-LIJECNICKA-POTVRDA-ZA-STUDIJ

Izjava o psihofizičkoj sposobnosti

Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima kandidata

Izjava o pristupanju testu psihomotorike u ljetnom upisnom roku – 23.-24.

Prijava Hrvati izvan RH 2023

Dekan

prof. dr. sc. Marko Samardžija

 

 

ONLINE UPISI u 1. godinu studija ak. god. 2023./2024. (objavljeno 13. srpnja 2023.)

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Klasa: 602-04/23-14/02
Urbroj: 251-61-41-23-03

Zagreb, 13. srpnja 2023.

 

Informacije o online upisima u I. godinu studija veterinarske medicine za akademsku 2023./2024. godinu

 

PRISTUPNICI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA, NA DAN KONAČNE OBJAVE RANG LISTE SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA (SPU) AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE I DOBIVENOG GENERIRANOG UPISNOG BROJA  (19.07.2023.) MORAJU 20.07.2023. POSLATI NA MAIL: brucosi@vef.unizg.hr ISPUNJENU I POTPISANU

Izjava o upisu (ovdje preuzeti)

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka (ovdje preuzeti)

Dokaz o uplati troškova upisa (plaćaju svi kandidati) na ime Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa sljedećim informacijama:

 

PLATITELJ: (ime i prezime kandidata)

PRIMATELJ: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55

IZNOS: 53,09 EURA

IBAN: HR1723600001101354554

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 101- 29 (OIB kandidata)

OPIS PLAĆANJA: Troškovi upisa u I. studijsku godinu (ak. god. 2023./2024.)

 

PRISTUPNICI 21.07.2023. PREPORUČENOM POŠILJKOM MORAJU POSLATI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

          POTREBNI DOKUMENTI I FORMULARI:

 • Jedna fotografija vel. 4×6 cm
 • Originalne svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i svjedodžba o državnoj maturi
 • Domovnica –original ili izvadak iz e-matice (e-Građani)
 • Rodni list – original ili izvadak iz e-matice rođenih (e-Građani)
 • Ugovor o studiranju (dva primjerka)

Ugovor o studiranju 2023./2024. (ovdje preuzeti)

 • Upisni list – ispunjen i potpisan (ovdje preuzeti)
 • Matični list – ispunjen i potpisan (ovdje preuzeti)
 • Dokaz o uplati troškova upisa
 • Izjava o zaštiti osobnih podataka
 • Izjava o upisu
 • Pristupnici koji imaju stalni boravak izvan Zagrebačke županije obavezno prilažu potvrdu o stalnom boravku ili presliku osobne iskaznice
 • Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u inozemstvu, moraju priložiti i rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općem ili gimnazijskom programu Agencije za odgoj i obrazovanje, a za strukovne programe od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 • Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u I. godinu studija a dolaze iz jedne od sastavnica Sveučilišta u kojoj su iskoristili pravo ispisa i upisa studijskog programa više od dva puta na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta obavezno uz navedenu dokumentaciju prilažu potvrdu o izvršenoj uplati participacije školarine u iznosu 1.274,14 eura (9.600,00 kn) u korist Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ispisnicu s fakulteta.

Studenti koji se natječu za smještaj u Studentski dom, ili primaju stipendiju, a moraju nadležnim institucijama donijeti dokaz o završetku srednje škole,  molimo da naprave preslike svjedodžbi koje će koristiti u administrativne svrhe, dok će za upis poslati isključivo original dokumentacije.

ZA UPIS VRIJEDI ISKLJUČIVO ORIGINAL SVJEDODŽBI I SVIH OSTALIH DOKUMENATA.

Ovjerene preslike, skenirani dokumenti i sl. ne vrijede!
Svi originalni dokumenti ostaju u arhivi Fakulteta do završetka studija.

PREPORUČENU POŠILJKU SA SVIM GORE NAVEDENIM DOKUMENTIMA POTREBNO JE POSLATI NA SLJEDEĆU ADRESU:

Veterinarski fakultet
Sveučilište u Zagrebu (za upis u I. godinu)
Heinzelova 55, 10 000 Zagreb

Dodatne upute:

Ugovor o studiranju, obavezno ispisati (isprintati), te ispuniti u 2 primjerka: ime i prezime studenta; adresa prebivališta; OIB; potpisati se. (oba primjerka ugovora morate poslati)

Uredno poslanom pošiljkom sa svim potrebnim dokumentima i formularima, smatrat će se upis u I. godinu studija obavljenim.

Pristupnici kojima je odobren upis u I. godinu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gube pravo studiranja u akademskoj godini 2023./2024., ako upisnu dokumentaciju ne pošalju preporučeno prema objavljenom rasporedu 21. srpnja 2023.

Sve daljnje obavijesti studentima će biti objavljene na službenoj web stranici Fakulteta, početkom mjeseca rujna 2023 godine.

Dekan

prof. dr. sc. Marko Samardžija

 

Raspored kandidata za testiranje psihomotoričkih sposobnosti na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – ljetni upisni rok za ak. god. 23./24. (objavljeno 19.6.2023.)

Raspored kandidata za testiranje psihomotorike_2023

Obavijest o prijavi za test psihomotorike za upis u 1. godinu studija ak.god. 2023./2024. (objavljeno 4.4.2023.)

SVEUČILIŠTE U  ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Klasa: 602-04/2023-14/01
Ur.broj: 251-61-41/258-23-1
Zagreb, 22. ožujka  2023.

OBAVIJEST O PRIJAVI ZA TEST PSIHOMOTORIKE, DOSTAVI LIJEČNIČKE POTVRDE SPECIJALISTA ŠKOLSKE MEDICINE O ZDRAVSTVENIM I PSIHOFIZIČKIM SPOSOBNOSTIMA ZA STUDIJ VETERINARSKE MEDICINE TE IZJAVE O PSIHOFIZIČKOJ SPOSOBNOSTI ZA UPIS U 1. GODINU STUDIJA AK.GOD. 2023./2024.

Za test psihomotorike se prijavljujete osobno u Referadu za integrirani studij Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55 u Zagrebu ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu:

Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb s naznakom „prijava za Test psihomotorike“

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem prijavnog Obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Fakulteta (www.vef.unizg.hr) OBRAZAC-PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE

Uz OBRAZAC, dužni ste priložiti i

 1. Potvrdu o izvršenoj uplati troškova Testa psihomotorike na račun Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa sljedećim informacijama:

platitelj: (ime i prezime kandidata)
primatelj: Veterinarski fakultet
iznos: 39,82 EURA
IBAN: HR1723600001101354554
model: 00
poziv na broj odobrenja: 101-29-(OIB kandidata)
opis plaćanja: Test psihomotorike

 1. Liječničku potvrdu specijalista školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima kandidata za studij veterinarske medicine po izboru iz mjesta stanovanja (popis školskih liječnika dostupan je na službenim stranicama Zavoda za javno zdravstvo po županijama). Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima kandidata i UPITNIK-TEMELJEM-KOJEG-SE-IZDAJE-LIJEČNIČKA-POTVRDA-ZA-STUDIJ
 1. Izjavu o psihofizičkoj sposobnosti Izjava o psihofizičkoj sposobnosti

Isto vrijedi i za pristupnike koji se prijavljuju za upis u posebnoj kvoti „Hrvati izvan Republike Hrvatske“ koji uz gore navedeno trebaju dostaviti i Prijavu – Hrvati izvan RH 2023. Prijava Hrvati izvan RH 2023

Navedenu dokumentaciju dužni ste dostaviti od  2.  svibnja 2023. – 2. lipnja 2023. godine.

Naknadna dostava dokumentacije neće se uvažiti.

Ostale informacije možete potražiti na mrežnoj stranici Fakulteta www.vef.unizg.hr.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content