Javna obrana teme doktorskoga rada doktorandice Petre Dmitrović, dr. med. vet.

06.05.2022.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 20. travnja 2022. godine doktorandica Petra Dmitrović, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom Utjecaj hiperosmolarne otopine manitola na dinamiku cerebrospinalnog likvora u svinja.

Javna obrana teme doktorskoga rada će se održati u srijedu 11. svibnja 2022. godine u 12.30 sati u kliničkoj predavaonici Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za ocjenu teme i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Dražen Vnuk
  2. doc. dr. sc. Andrija Musulin
  3. izv. prof. dr. sc. Milan Radoš (Institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta u Zagrebu)

 

Skip to content