Obrana teme doktorskoga rada doktoranda Šimuna Naletilića, univ. mag. med. vet.

13.09.2022.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 15. lipnja 2022. godine doktorand Šimun Naletilić, univ. mag. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom Ekspresija PI3K/AKT/mTOR signalnog puta u kožnim mastocitomima pasa.

Javna obrana teme doktorskoga rada će se održati u petak 23. rujna 2022. godine u 13.00 sati u predavaonici Zavoda za veterinarsku patologiju Veterinarskoga fakulteta.

 Članovi Povjerenstvu za ocjenu teme i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Branka Artuković
  2. izv. prof. dr. sc. Marko Hohšteter
  3. doc. dr. sc. Tanja Švara (Veterinarski fakultet Sveučilište u Ljubljani)
Skip to content