Obrana teme doktorskoga rada doktorandice Ivane Mihoković Buhin, dr. med. vet.

13.09.2022.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 15. lipnja 2022. godine doktorandica Ivana Mihoković Buhin, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom Ekspresija RAS-GAP i Nectin-4 proteina u karcinomima mliječne žlijezde kuja s naglaskom na trostruko negativne karcinome.

Javna obrana teme doktorskoga rada će se održati u utorak 20. rujna 2022. godine u 12.30 sati u predavaonici Zavoda za veterinarsku patologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za ocjenu teme i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Branka Artuković
  2. prof. dr. sc. Renata Barić Rafaj
  3. dr. sc. Tanja Leniček, nasl. doc. (Klinički zavod za patologiju i citologiju Ljudevit Jurak, KBC Sestre milosrdnice)
Skip to content