LJETNI ROK – UPISI u ak. god. 2019./2020.

24.05.2019.

LJETNI ROK – UPISI 2019./2020.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Veterinarska medicina

Opće informacije

Trajanje studija: 6 godina

Program se stječe minimalno: 360 ECTS bodova

Diploma se priznaje diljem EU.

Akademski naziv: doktor/doktorica veterinarske medicine

Program je prilagođen EU Direktivi 2005/36/EC i usklađen s Bolonjskom strukturom.

Metode podučavanja prilagođene su zahtjevima Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA).

Uvjeti upisa

Preduvjet za upis je pohađanje Biologije, Fizike i Kemije najmanje dvije godine tijekom četverogodišnjeg obrazovanja – ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ.

Pravo upisa na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Veterinarska medicina imaju osobe koje su položile državnu maturu i koje imaju psihofizičke sposobnosti koje se provjeravaju na posebnom testu koji je dio prijave. Za sve obavijesti više na mrežnim stranicama Fakulteta www.vef.unizg.hr i mrežnim stranicama Postani studenti www.postani-student.hr Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta.

Rang lista za upis

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na studijski program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Veterinarska medicina sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 250 bodova (25,00%)

b) na temelju položenih obveznih ispita na državnoj maturi:

HRVATSKI JEZIK (razina A) – do 150 bodova (15,00%)

MATEMATIKA (razina A) – do 50 bodova (5,00%)

STRANI JEZIK (razina A) – do 100 bodova (10,00%)

Polaganje ispita obveznog dijela državne mature obvezno je za sve kandidate.

c) na temelju položenih izbornih ispita državne mature:

BIOLOGIJA*ILI FIZIKA* ILI KEMIJA*

*uvjet za upis je da pristupnik položi jedan od tri navedena izborna predmeta. Najbolji rezultat vrednovati će se s 300 bodova (30,00%)

Polaganje ispita izbornog dijela državne mature obvezno je za sve kandidate.

d) na temelju dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

– test psihomotorike, koji provodi Veterinarski fakultet – do 100 bodova (10,00%)

– položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini za strane državljane

Pristupnicima iz EU država kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjskom vrednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi u RH, za upis na studijski program sastavnice Sveučilišta u Zagrebu trebaju položiti B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Za sve informacije obratite se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Kandidat koji nije odslušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik mora taj jezik položiti do upisa u drugu godinu studija.

e) na temelju dodatnih učenikovih postignuća i to 1. – 3. mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju iz Biologije, Fizike, Kemije te strukovnih predmeta veterinarskih škola – do 50 bodova (50%)

Kvote za upis

Kvote za upis se određuju svake godine za predstojeću akademsku godinu (vidi na www.postani-student.hr). (Posljednjih pet godina upisna kvota bila je 150 studenata)

Tijek razredbenog postupka

  1. Prijava preko sustava državne mature (do 8. lipnja 2019.)
  2. Na mrežnim stranicama Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

– Prijava za Test psihomotorike isključivo putem Veterinarskog fakulteta (od 18. veljače – 8. lipnja 2019.)

– Raspored kandidata za test psihomotorike bit će dostupan ovdje.

– Test psihomotoričkih sposobnosti (1. srpnja i 2. srpnja 2019.) prema objavljenom rasporedu i mjestu.

– Upis u prvu godinu studija (16.,17. i 18. srpnja 2019.)

Za dodatna pitanja obratite se osobno u Studenskoj referadi Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu putem telefona 01/2390106 u uredovno vrijeme od 10 – 14 sati.

Sve informacije o testu psihomotorike možete naći u obavijesti “Prijave za test psihomotorike

Kandidati Hrvati izvan Republike Hrvatske (Sporazum Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu) također trebaju najkasnije do 8. lipnja 2019. u srpanjskom razredbenom roku dostaviti Prijavu za test psihomotorike te Prijavni obrazac za Hrvate izvan RH koji se nalazi na mrežnim stranicama Fakulteta.

Preduvjet za upis: nostrificirana diploma srednjoškolskog obrazovanja koja je ekvivalent četverogodišnje srednje škole u Republici Hrvatskoj.

Ostalu dokumentaciju trebaju dostaviti najkasnije do 8. srpnja 2019. godine i to:

a) svjedodžbe svih razreda srednje škole i završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja uz rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi od MZO RH

b) Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH

c) potvrdu o dodatnim učenikovim postignućima

d) potvrdu o položenim ispitima državne mature izdane od NCVVO-a, odnosno ekvivalentnih ispita koje pristupnici polažu putem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje (kandidati koji su polagali ispite državne mature u RH)

e) dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu)

f) potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)

g) dokaz o promjeni prezimena (dostavljaju kandidati koji ne posjeduju OIB), u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise)

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, kandidat ga prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.

Svu navedenu dokumentaciju dostaviti osobno u Studentskoj referadi Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55 u Zagrebu ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu: Veterinarski fakultet, Heinzelova 55.

Pristupnik koji će se upisati u posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan RH treba položiti B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja za upis u 1. godinu studija.

Prijava za upis Hrvati izvan RH

Upisna kvota za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij veterinarske medicine na hrvatskom jeziku za akademsku godinu 2019./2020.