Zavod za farmakologiju i toksikologiju

07.11.2018., Znanstveno-nastavni laboratoriji

  • Veterinarska farmakovigilancija:

Zaprimanje i obrada prijava o štetnim učincima veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP), prosudba rizika, klasifikacija i dr. te izrada izvješća o prosudbi periodičnog ažuriranog izvještaja o sigurnosti (PSUR) za VMP

  • Procjena dokumentacije o sigurnosti i reziduama te izrada izvještaja za potrebe stavljanja VMP-a u promet u RH.
  • Sudjelovanje u centraliziranim EU postupcima prosudbe dokumentacije o VMP-u.
  • Ekotoksikološki monitoring

 

Skip to content