Sustav kvalitete

Sustav kvalitete

Osiguravanje kvalitete u nastavnoj, znanstvenoistraživačkoj i stručnoj djelatnosti temeljna je orijentacija Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Cilj sustava osiguravanja kvalitete jest izgradnja mehanizama za promicanje i postizanje najviše razine kvalitete u nastavi, istraživanju, znanosti, stručnim te administrativnim djelatnostima na Fakultetu. Sustav upravljanja kvalitetom osigurava se na svim razinama te u suradnji unutarnjih i vanjskih dionika, a u skladu s načelima javnog interesa, poticanja izvrsnosti i inovacije, učinkovitosti, otvorenosti te promicanja kulture kvalitete, odgovornosti i suradnje. Temelj i okvir za sustav upravljanja kvalitetom i osiguravanje kvalitete čine pravni propisi u području visokog obrazovanja i znanosti, pri čemu se posebno uvažavaju Europski standardi i smjernice u području visokog obrazovanja. Uvođenje, razvoj i unapređenje osiguravanja kvalitete na Veterinarskom fakultetu usklađeni su i čine sastavni dio mjera i aktivnosti za upravljanje kvalitetom u visokom obrazovanju u europskim zemljama te posebice u Republici Hrvatskoj, temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09). Sustav upravljanja kvalitetom na Veterinarskom fakultetu, s nadležnim tijelima te svim dionicima, uspostavljenim i planiranim praksama i pravilima, predstavlja sastavni dio razvoja Fakulteta i instrument strateškog pristupa u ostvarenju misije i vizije Fakulteta. Sustav se kontinuirano procjenjuje i unapređuje kako bi odgovorio na potrebe dionika i društvene zajednice.

Sustav osiguravanja kvalitete na Veterinarskom fakultetu sastavni je dio razvoja Fakulteta i nužan dio u ostvarenju njegove misije i vizije. Osiguravanje kvalitete nastave, studijskih programa i drugih oblika djelovanja prati se putem periodičnih unutarnjih i vanjskih nadzora, posebice od strane AZVO-a i EAEVE-a. Djelatnosti i aktivnosti na Fakultetu, posebice znanstvenoistraživački i stručni rad, međunarodna suradnja, administrativno poslovanje te upravljanje organizacijom, provode se i nadziru u skladu s normom ISO 9001:2015, koja je na Fakultetu u primjeni od 2014. godine, odlukom Uprave i Fakultetskog vijeća.

Misao vodilja sustava kvalitete Veterinarskog fakulteta jest omogućiti izvrsnost u svim oblicima djelovanja, od najkvalitetnije nastave do najnovijih istraživanja, što zajedno omogućuje zaokruženu potporu studentima i djelatnicima, ali i poboljšava odnose s veterinarima i širom zajednicom. Prihvaćanje kulture kvalitete od strane svih djelatnika iznimno je važno za daljnji razvoj, kao i prelazak iz sustava osiguravanja kvalitete u cjelovit i jedinstven sustav kvalitete, koji će omogućiti neprekidno poboljšavanje rada i putem analize rizika smanjiti ili ukloniti mogućnosti pogrešaka na razini Fakulteta.

BIOSIGURNOST

VANJSKE PROSUDBE

 

ISO 9001

Za više sadržaja , prijavite se korisničim računom (AAI identitet).
Skip to content