Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom prvi je puta na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VEFUNIZG) osnovano akademske godine 2006./2007.

Godine 2007./2008. Fakultetsko vijeće je na prijedlog dekana imenovalo prodekana za upravljanje kvalitetom i cjeloživotno obrazovanje. Od 2018. godine mijenja se resor djelovanja spomenutog prodekana te on postaje prodekan za kontrolu kvalitete.

Prema članku 41., stavku 2 Statuta VEFUNIZG-a (2017.), stalna povjerenstva Fakultetskog vijeća, pa tako i Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom, imaju sedam članova. Tri člana povjerenstva predlaže dekan, a po jednoga predlaže svaki odjel Fakulteta. Članove povjerenstva imenuje Fakultetsko vijeće. Međutim, Fakultetsko je vijeće na svojoj redovitoj sjednici održanoj 27.ožujka 2019. godine donijelo Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta VEFUNIZG-a koja se odnosi na izmjenu članka 41. kojem se dodaje stavak 3. koji glasi: „(3) Od odredbi navedenih u stavku 2. ovoga članka izuzetak je Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom članove kojega na prijedlog dekana imenuje Fakultetsko vijeće.“

Pema Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete Veterinarskoga fakulteta (2019.), članku 8., Povjerenstvo čini najmanje 7 članova, predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana na početku njegovog mandata uz iznimku predstavnika studenata i tajnika, a studentskog predstavnika bira Studentski zbor Fakulteta. Članove povjerenstva čine:

1.     predstavnici zaposlenika u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju

2.     jedan (1) predstavnik studenata

3.     predstavnik vanjskih dionika

4.     jedan (1) predstavnik pomoćno-tehničkog osoblja (zavodi i klinike)

5.     tajnik Fakulteta kao predstavnik uredskog (administrativnog) osoblja

 

Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom VEFUNIZG-a koje je predložio dekan u mandatu 2022./2025., prof. dr. sc. Marko Samardžija i imenovalo Fakultetsko vijeće na 13. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2021./2022. održanoj 21. rujna 2022. su:

  • izv. prof. dr. sc. Gordana Gregurić Gračner, predsjednica
  • prof. dr. sc. Snježana Kužir
  • prof. dr. sc. Nikica Prvanović Babić
  • prof. dr. sc. Maja Popović
  • doc. dr. sc. Kristina Starčević
  • dr. sc. Lorena Jemeršić, nasl. izv. prof.
  • Josip Brstilo, mag. iur.
  • Ruža Žarko
  • Maja Loborec, studentica

 

Strateški dokumenti

 

Primjena ishoda učenja

Primjena ishoda učenja redovotih predmeta

Primjena ishoda učenja izbornih predmeta

Primjena ishoda učenja obvezno-izbornih predmeta usmjerenja

Primjena ishoda učenja izbornih predmeta usmjerenja

Skip to content